logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Opis Kontraktu

Przedmiotem Projektu jest wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ib – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km”

Zakres inwestycji obejmuje:

1)      Budowę:

a)   Roboty drogowe:

 • budowę drogi ekspresowej S8,
 • budowę węzłów drogowych (2 węzły) wraz z budową i rozbudową dróg poprzecznych,
 • rozbudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji,
 • przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną inwestycją,
 • budowę skrzyżowań,
 • budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
 • budowę przepustów drogowych, także pełniących funkcje przejść dla zwierząt,
 • rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg.

 b)   Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie:

 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej pełniących również funkcję przejść dla zwierząt,
 • budowę wiaduktów w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych,
 • budowa kładki dla pieszych w ciągu poprzecznego pieszego ciągu komunikacyjnego,

 c)   Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących:

 • budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji tłoczonej oraz przepompowni wód deszczowych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę sieci wodociągowej,
 • budowę zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi (osadniki i separatory),
 • budowę przejść i przepustów dla zwierząt,
 • budowę ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,
 • wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
 • nasadzenie zieleni (przydrożnej, osłonowo-izolacyjnej, przy przejściach dla zwierząt, ozdobnej i funkcjonalnej, dogęszczającej w lasach),
 • wykonanie barier ochronnych,
 • wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego,
 • budowę ogrodzenia drogi,
 • wykonanie wjazdów awaryjnych,
 • wykonanie przejazdów awaryjnych,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 • przebudowę cieków naturalnych,
 • przebudowę istniejących rowów i cieków melioracyjnych,
 • przebudowę linie elektroenergetycznych,
 • przebudowę linii teletechnicznych,
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę sieci gazowej,
 • przebudowę obiektów małej architektury,
 • rozbiórki elementów dróg i ulic,
 • rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
 • rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych oraz budowli,
 • rozbiórki przepustów. 

2)    Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

3)    Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy).

4)    Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad.

5)    Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę ustaleniami z właściwymi Zarządcami dróg.

6)    Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

7)    Oznakowanie w terenie pasa drogowego świadkami z napisem „pas drogowy”.

8)    Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

9)    Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Plan orientacyjny inwestycji na odcinku Poręba do Ostrów Mazowiecka.