logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 21.08.2017r. do 27.08.2017r.

W okresie od 21.08.2017r. do 27.08.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ35a
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ53
 • Szalowaniem i betonowaniem ławy muru oporowego WS15 ściana 4.2 poziom 3 i ściana 4,3 poziom3
 • Wykopem pod prefabrykaty PZ31 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem ławy pod prefabrykaty PZ31 NL
 • Betonowaniem płyt przejściowych PZ35a
 • Murem oporowym WS15 ściana 4.3
 • Zasypką przyczółka WD17 p.1
 • Rozdeskowaniem schodów strona prawa KP-14
 • Rozdeskowaniem pochylni strona lewa KP-14
 • Przygotowaniem podłoża pod pochylnię KP-14 strona prawa
 • Betonowaniem oczepu WS-15 mur 4.1 segment nr 4 i 5
 • Montażem dylatacji podpory D nitka prawa WS-15
 • Montażem dylatacji podpory A  nitka lewa lewa i prawa MS-16
 • Rusztowaniem UN segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Zbrojeniem UN segment od Ostrowi przęsło 4-5 WD-17
 • Przygotowaniem podłoża pod UN segment środkowy przęsło 3-4 wd-17
 • Montażem łożysk na podporze 1 WD-17
 • Montażem łożysk na podporze 4 WD-17
 • Wykonaniem żywicy na kapach Ws-18 nitka prawa
 • Wykonaniem żywicy na kapach WD-19
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego Wd-19
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową podpory B nitka lewa Ms-20
 • Rusztowaniem UN nitki prawej Ms-20
 • Przygotowaniem podłoża pod rusztowanie UN nitki prawej Ms-20
 • Zbrojeniem ławy fundamentowej podpory A nitki lewej Ms-20
 • Deskowaniem ławy fundamentowej podpory A nitki lewej Ms-20
 • Betonowaniem ławy fundamentowej podpory A nitki lewej Ms-20
 • Zbrojeniem ławy fundamentowej podpory B nitki lewej Ms-20
 • Zasypką ławy podpora A nitka prawa Ws-21
 • Deskowaniem korpusu podpory A nitki lewej Ws-21
 • Zbrojeniem korpusu podpory A nitki lewej WS-21
 • Wykonaniem izolacji ławy podpory nr 3 WD-23
 • Wykonaniem żywicy na kapach MD-12A
 • Wykonaniem żywicy na kapach MS-12 n lewa
 • Wykonaniem zywicy na kapach MS-12 n prawa
 • ZB 12 -Zbrojenie skarp
 • ZB 12  -Szalowanie skarp
 • ZB 18 - Spawanie oczepu na ściance Larssena
 • ZB 19 - Beto C25/30 - płyta denna (IV ćwiartka)
 • ZB 21A - Beton C8/10 płyta denna
 • ZB 27 - Szalowanie płyty dennej
 • Budową nasypu TG, str L
 • Montażem wpustów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP dn200
 • Montażem rur GRP DN 1600 na odc. D21c.1 - D21c.2
 • Wykonaniem taśm INOX na odc. D21c.1 - D21c.2
 • Wykonaniem kanału z rur GRP dn400 na odc. Do9.6-Do9.7
 • Wykonaniem kanału z rur GRP dn400 na odc. Os21b.1-D21b.5
 • Posadowieniem studni D21b.3, Do9.7
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 na odc. D21c.2 - SP21c.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 na odc. D21c.1 - W21c.
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 na odc. Do9.7 - Do9.8
 • Regulacją wpustów
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 537+400-538+100L; TG 543+600-545+200
 • Wykonaniem podbudowy z MN gr 20 cm: DD13 km 2+200-3+600; DD 15 km 0+060 – 0+300
 • Wykonaniem humusowania: DD11 km 4+640-5+070
 • Szalowaniem płyty ustroju nośnego WS25 str. L
 • Betonowaniem ciosów WS25 str. L oś A
 • Betonowaniem C 8/10 PZ 45B
 • Montażem zbrojenia PZ 45 B
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: DD14, zasypka przepustu PZ-45b
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN: TG km 537+840-537+910 L; TG  544+580-544+670 L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp:   km 544+125 - 544+375 L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:    km 544+375-544+773 L  
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych:  DD13 3+300 - 3+935
 • Wykonaniem warstwy podbudowy AC 22P gr. 8 cm:  DD13 3+300 - 3+935
 • Kolumnami Jet Grouting
 • Obróbką studzienek
 • Rozbiórką podbudowy betonowej na starej S-8 w km 529+470-530+700
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej na starej S-8 w km 529+470-530+700
 • Rozbiórką kostki kamiennej na starej S-8 w km 530+000-530+700, 531+000-531+500
 • Frezowaniem nawierzchni na starej S-8 w km 532+000-533+000
 • Nasypem na S-8 w km 533+500-533+650 str.L i P
 • Nasypem na S-8 w km 536+250-536+440 str.L
 • Geomateracem z dwóch warstw siatki w km 534+100-534+140
 • Nasypem na geomateracu w km 534+050-534+100
 • Profilowaniem skarp na DD 11 w km 3+000-3+200 str.L i P
 • Ułożeniem geomembrany pod rowami szczelnymi, gr. 1,2 mm w km 531+000-532+000
 • Ułożeniem antyerozyjnej geosiatki przestrzennej poliestrowej na geomembranie, wym. oczka 20*10 mm
 • Wykonaniem barier N2W3
 • Wykonaniem barier N2W4
 • Spawaniem łuku-8st., śluzy, badania nieniszczące spoin, próba hydrauliczna-wytrzymałość, szczelność.