logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 02.04.2018r. do 08.04.2018r.

W okresie od 02.04.2018r. do 08.04.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45,gr. 28cm - od 534+730 do 535+230 j. prawa
 • ZB 23 - wykop z odwozem
 • ZB 23 - Beton podkładowy
 • ZB 15 - Szalowanie płyty dennej
 • Przebudową rzeki Tuchełka (km 540+914)
 • Mieszaniem i wywozem popiołów z MOP na nasyp S8 533+900-534+150 P i L
 • Profilowaniem skarp, rowu i pobocza DD12 0+950-1+350 P; 0+950-1+350 L
 • Profilowaniem skarp rowu i przeciwskarp DD11 4+450-4+640 P
 • Montażem ścieków skarpowych wraz z umocnieniem dnia i skarp w rejonie wylotu przykanalika
 • Wykopem pod przepust PZ39 NL
 • Warstwą wyrównawczą pod prefabrykaty PZ39 NL
 • Montażem prefabrykatów PZ39 NL
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ45 NL
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ44 NL
 • Montażem murów oporowych WS15 ściana 4.2
 • Montażem murów oporowych WS21 ściana N1
 • Montażem schodów skarpowych podpora  C nitka lewa Ms-12
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego lewa ntka UN Ms-12
 • Montażem dylatacji modułowych Kp-14
 • Montażem odwodnienia liniowego ACO Kp-14
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych nitki lewej i prawej Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na murze M4.4 Ws-15
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod oczep na murze M4.2 i M4.3 Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na murze M4.2 i M4.3 Ws-15
 • Montażem wpustów na prawej nitce UN Ws-15
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego na nitce prawej UN  Ws-15
 • Wykonaniem izolacji płyty przejściowej i ścianki zaplecznej podpora D nitka lewa Ws-15
 • Zasypką za przyczółkiem  + zasypka stożka - podpora B nitka prawa Ms-16
 • Montażem rury osłonowej do kolektora odwodnieniowego w nasypie Ms-16
 • Demontażem rusztowania i deskowania UN segment skrajny od Ostrowii przęsło 2-3 Wd-17
 • Montażem deskowania i rusztowania ustroju nośnego przęsło 1-2 Wd-17
 • Montażem schodów skarpowych podpora A Wd-18a
 • Deskowaniem i betonowaniem opornika stożka przy podporze A od strony Ostrowii Wd-19
 • Montażem dylatacji modułowych Ms-20 nitka lewa
 • Zbrojeniem ścianki zaplecznej na podporze B nita prawa Ws-21
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowych S-1 Ws-21
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej na podporze B nitki prawej Ws-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem wnęk na bloki kotwiące na nitce lewe UN Ws-21
 • Zbrojeniem pali pod oczepy na murach oporowych Ws-21
 • Betonowaniem pali pod oczep muru oporowego Ws-21
 • Demontażem deskowania UN segment środkowy przęsło 1-2 Wd-23
 • Wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej Pz-49 nitka lewa
 • Wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej Pz-47nitka lewa
 • Wykonaniem warstwy ochronnej na papie Pz-47 strona lewa
 • Wykonaniem warstwy ochronnej na papie strona lewa Pz-49
 • Wykonaniem przepustów GRP
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Budową nasypu z hałdy TG 533+950 do 534+160
 • Budową naspy z hałdy Ł4.2
 • Plantowaniem skarp Tg 535+600 do 536+300 str. L
 • Nasypem w poboczu TG str L 535+600 do 536+300
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • Posadowieniem studni D19.20, D19, D25, P25
 • Montażem zasuw
 • Wykonaniem wylotu W25
 • Posadowieniem wpustu
 • Betonem płyta przejściowa  PZ50 SL
 • Wykonaniem nasypu droga objazdowa WD25B
 • Ścianką stalową szczelną zabezpieczenia drogi objazdowej WD25B
 • Barierami H2W2 WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyta przejściowa  PZ50  SL
 • Rozbiórką kostki granitowej km 536+900 - 537+300 oraz 538+580 - 539+100
 • Wykonaniem nasypu 540+575 – 540+751 str. L
 • Wykonaniem podbudowy C5/6 gr 15cm:  544+920 - 545+160 str. L
 • Wykonaniem podbudowy C5/6 gr 15cm:  542+550 - 543+400 str. L
 • Humusowaniem skarp: DD11
 • Budową kanalizacji z rur 4x 110/10 przewiertem
 • Budową studni kablowych SKO-4G
 • Wykonaniem przepustu betonowego fi 800
 • Rozwijaniem lin bariery drogowej i mostowej  WD-19
 • Montażem zakotwień bariery linowej WD-19, WD-18A, MD-12
 • Montażem barier linowych mostowych i drogowych MD-12
 • Wierceniem otworów pod kotwy Hilti WS-25
 • Wierceniem otworów pod kotwy Hilti WS-15
 • Montażem fundamentów
 • Wykonaniem iniekcji kabli sprężających UN  nitka lewa Ws-21
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb19-D19
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D19-D19.18
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 SW21.1-SW21.2
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D17.4-Do6.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 500 Zb25-D25.1
 • Demontażem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb16-D16.1
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Humusowaniem skarp i terów płaskich 541+050-541+475L
 • Wykonaniem wymiany gruntu:  541+350 - 541+370
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego grubości 0,5 m:  541+575 - 541+660 L
 • Rozbiórką nawierzchni betonowej, gr. 15:  536+900 - 537+300 str. L
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej, gr. 30 cm:  542+980 - 543+180 str.L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp: 541+260 - 541+640
 • Wykopem na DD11 4+500-4+570 P
 • Budową nasypu na poboczu na S8 532+800-533+150 L; 534+900-535+300 L; 535+500-535+700 L
 • Profilowaniem skarp, rowu i pobocza na S8 532+050-532+200 L; 532+800-533+150 L
 • Obróbką kratek ściekowych DD08 2+420-2+580 P i L
 • Wykonaniem ścieku korytkowego na DD08 2+445-2+460