logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 02.10.2017r. do 08.10.2017r.

W okresie od 02.10.2017r. do 08.10.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty przejściowej przy podporze A Md-12a
 • Wykonaniem ławy pod krawężnik przy skrzydłach podpory A i B NL Ms-12
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na oczepie muru oporowego M4.1 i M 4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem dylatacji modułowej podpory D NP Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Ws-15
 • Montażem zbrojenia pochylni prawej Kp-14
 • Betonowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpory 2 segment środkowy Wd-17
 • Rusztowaniem pod UN segment skrajny od Wyszkowa przęslo 4-5 Wd-17
 • Deskowaniem UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 4-5 Wd-17
 • Zbrojeniem filarów segment skrajny od Wyszkowa przęsło Wd-17
 • Zbrojeniem UN nitki prawej Ms-20
 • Montażem kotew talerzowych w UN Ms-20 NP
 • Montażem elementów odwodnienia w UN Ms-20 NP
 • Betonowaniem UN MS-20 NP
 • Zbrojeniem i deskowaniem korpusu NL Ms-20
 • Montażem cięgien sprężających w UN NP Ms-20
 • Izolacją ścian korpusu w osi B NL Ms-20  do poziomu terenu
 • Montażem deskowania UN NP WS-21
 • Wykonaniem wykopu pod ławę fundamentowa podpory 2 Wd-23
 • Montażem deskowania UN przęsło 3-4 segment skrajny od Wyszkowa Wd-23
 • Montażem rusztowania UN przęsło 3-4 segment skrajny od Wyszkowa Wd-23
 • Warstwą ochronną izolacji przepustu PZ31NL
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ33NL
 • Szalowaniem i betonowaniem skrzydła wlotu PZ33NL
 • Montażem prefabrykatów PZ37 NP. (zakończenie)
 • Zasypką murów oporowych obiektu WS15 ściany 4.2 i 4.3 (poziom 1,2,3 - profilowanie pod oczep)
 • Wykopem pod ławę fundamentową obiektu WS23 podpora 2
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty zespalającej Pz-33
 • Wykopem pod Pz-49 NL
 • Regulacją wpustów żeliwnych w cieku betonowym
 • Montażem wpustów deszczowych
 • Montażem studni Do8.7
 • Wykonaniem kanału GRP DN300
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Wykonaniem kanału GRP DN250
 • Wykonaniem kanału GRP DN800
 • Montażem studni Do5.21, Do5.20
 • Regulacją wpustów deszczowych
 • Demontażem wpustu kr 1.1015
 • Nasypem na DD 08 w km 2+330-2+460
 • Nasypem za MS-16
 • Krawężnikami na zatokach autobusowych na DD 08
 • Chodnikiem z kostki przy zatokach na DD 08
 • Podbudową z kruszywa łamanego na zatokach autobusowych na DD 08
 • Podbudową z kruszywa łamanego gr.25cm na DD 09a w km 0+000-0+300
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 15 cm
 • Budową nasypu TG str L 531+550 do 532+000
 • ZB 27 - Betonowanie skarp zbiornika. Beton C25/30.
 • ZB 26 - W-wa dociskowa, geokrata, humus
 • ZB 25 - W-wa dociskowa, geokrata, humus
 • ZB 24 - Beton podkładowy C8/10. Dno i skarpy zbiornika
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm
 • ZB 24 - Próbne obciążenie mikropali
 • ZB 23A - Rozpoczęcie wykopów z odwozem
 • ZB 18 - Beton podkładowy C8/10. Dno  zbiornika
 • ZB 21A - Zbrojenie skarp
 • ZB 18 - Próbne obciążenie mikropali
 • Betonem ustroju niosącego układany w deskowaniu. Beton klasy C35/45 (B45) WS 25 SL
 • Wpustami mostowymi, sączki WS 25 SL
 • Montażem kotew talerzowych WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyta ustroju nośnego WS 25 SL
 • Betonem klasy C8/10 (B10) - podkład pod płytę przejściową
 • Kablami 19L15.7 (Rvk 1860MPa) WS 25 SL- rury osłonowe
 • Zasypaniem przestrzeni za przyczółkami gruntem niespoistym
 • Rozbiórką nawierzchni asfaltowej:  km 539+100 -540+400 L
 • Rozbiórką nawierzchni z kostki kamiennej :  km 540+400-542+000 L
 • Rozbiórką nawierzchni betonowej:  km 540+400-542+000 L
 • Rozbiórką podbudowy z kruszywa:  km  540+400-542+000 L
 • Wykonaniem wykopu:  km 536+450-536+950 L
 • Wykonaniem nasypu z wykopu:    km 536+450-536+950 L
 • Rozbiórką nawierzchni asfaltowej, gr. 20 cm:  542+600-543+600
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm: 544+500-544+748
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 20 cm: 544+125 - 544+375 L
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego
 • Wykonaniem nasypu z dokopu (GWN):  km 537+840+538+400 L
 • Wykopem:  MS 22 str. L
 • Rozkopem istniejącej drogi:  MS 22 str. L
 • Rozbiórką nawierzchni asfaltowej:  542+200-542+600 L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp:  544+860 - 544+900 str P
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:    544+860 - 544+900 str P
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:  S8  544+860 - 545+200 str. L
 • Plantowaniem skarp w km 544+700 - 544+770 str.L, 544+860 - 545+260 str. P       
 • Zebraniem warstwy humusu zalegającej pod DK8 po rozbiórce nawierzchni
 • MN - mieszanka niezwiązana o CBR>35%, k≥8 m/d, UF6, SE ≥ 40, gr. 25 cm.