logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 03.04.2017r. do 09.04.2017r.

W okresie od 03.04.2017r. do 09.04.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Nasypem na S-8 w km 530+750-530+920
 • Nasypem na S-8 w km 530+980-531+200
 • GWN na S-8 w km 532+800-532+980
 • GWN na S-8 w km 532+500-532+570
 • Nasypem na S-8 w km 533+100-533+200
 • Dogęszczeniem nasypu na S-8 w km 533+250-533+400
 • Zasypką za przyczółkiem A i B Ms-12
 • Zbrojeniem i deskowaniem ścianek zaplecznych podpory A i B nitka prawa Ms-12
 • Zbrojeniem płyt UN nitki lewej Ms-12
 • Deskowaniem UN Ms-12
 • Demontażem deskowania poprzecznic UN nitki prawej Ms-12
 • Zbrojeniem i deskowaniem gzymsów na skrzydłach i dylatacji modułowej podpory A Md-12a
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej podpory A nitki lewej Ws-15
 • Iniekcją kabli sprężających UN nitki lewej Ws-15
 • Demontażem deskowania UN Ms-16
 • Przygotowaniem podłoża pod rusztowanie UN nitki prawej Ms-16
 • Iniekcją kabli sprężających obiektu Ms-16 nitki lewej
 • Betonowaniem płyt przejściowych podpory Wd-18a
 • Wykopem pod fundament podpory 3 i 4Wd-17
 • Montażem krawężnika mostowego Wd-19
 • Zbrojeniem i deskowaniem gzymsów na skrzydłach podpory A Md-20a
 • Betonowaniem gzymsów i dylatacji podpory A Md-20a
 • Montażem krawężnika mostowego Md-20a
 • Montażem deski gzymsowej Md-20a
 • Zasypką za przyczółkiem podpory A i B Md-20a
 • Ławą fundamentową pod mur oporowy WD20a
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-31a
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych i płycie zespalającej strona prawa Pz-49
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych i płycie zespalającej strona prawa Pz-50
 • Izolacją z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-50a
 • Betonowaniem skrzydła wlotu PZ44 str. P
 • Warstwą ochronną z betonu na izolacji płyt PZ31a
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejść. PZ47
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ35b
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ35b
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ41
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ41
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejść. PZ43
 • Warstwą ochronną z betonu na izolacji płyt PZ39
 • Warstwą ochronną z betonu na izolacji płyt PZ49
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ47
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ47
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ53
 • Betonowaniem ścianek zaplecznych podpory A i B nitki prawej Ms-12
 • Zbrojeniem płyt przejściowych prawa nitka Ws-18
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych Md-20a
 • Izolacją grubą na płytach przejściowych i płycie zespalającej Pz-39 str prawa
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 na odc. D22.5 - SW22.1
 • Posadowieniem studni SW22.1, D22.5, D1.864.1, D1.864.2
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 250 na odc. D1.864.1-D1.864.2
 • Regulacją wpustu
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Posadowieniem studni Do 5.6
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do5.6-Do5.7
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 250 (wpusty)
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 2200
 • Budową studni SKO4-G
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk 110
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEp 110/10 przewiert
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEp 110/10
 • Demontażem linii napowietrznej
 • Demontażem słupów
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów MS 20B
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów  MS 20C
 • Demontażem deskowania UN strona prawa WS 25
 • Betonem klasy C20/25 (B25) P/PZ 50, 50A
 • Izolacją bitumiczną wykonywaną "na zimno" MS-20B, 20C
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: TG 542+980 - 543+175 GWN; TG km 537+625-537+780P; TG km 541+000-541+160; DD13 km 3+650-3+900; DD16 0+850-1+000
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp: TG 544+100 - 544+400
 • Plantowaniem skarp i poboczy: TG 544+100 - 544+400
 • Zasypką przepustów – PZ43, PZ44,P45
 • Wykonaniem podbudowy C5/6 –km 541+200-541+800P
 • Podbudową zasadniczą C8/10 w km 538+130-538+380; 538+950-539+360; 539+440-539+760
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN:   TG 537+680 - 537+763 str.P
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN:   TG 544+620 - 544+725 str.P, w.1
 • Podbudową AC22P, beton asfaltowy 35/50, gr. 8 cm:  DD08 1+011 - 2+270
 • Warstwą wiążącą AC16W, beton asfaltowy 35/50, gr. 6 cm:  DD08 1+011 - 2+270
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych:  DD08 1+011 - 1+695
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych:  DD08 1+700 - 2+270
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych:  DD10 0+500 - 1+900
 • Warstwą wiążącą  AC16W, asfalt drogowy 35/50, gr. 8 cm:  DD10  0+535 - 0+990,   1+000 - 1+160