logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 03.07.2017r. do 09.07.2017r.

W okresie od 03.07.2017r. do 09.07.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grouting
 • Zasypaniem kanału z rur GRP DN1400
 • Wykonaniem wykopu pod kanał z rur GRP DN1800
 • Wykonaniem podbudowy betonowej pod kanał z rur GRP DN1800
 • Regulacją wpustów żeliwnych w ciekach betonowych
 • Montażem studni Do4.16
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN300
 • Wykonaniem wpustów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN200
 • Montażem deski gzymsowej na skrzydle podpory A MS-12
 • Montażem deski gzymsowej na skrzydle podpory C MS-12
 • Wykonaniem izolacji płyty pomostu MS-12
 • Wykonaniem deskowania warstwy wyrównawczej pod kapy za obiektem nitka prawa MS-12
 • Deskowaniem i zbrojeniem gzymsów podpory A nitki prawej WS-15
 • Betonowaniem dylatacji A nitka prawa WS-15
 • Montażem deski gzymsowej ustroju nośnego nitki prawej WS-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem dylatacji modułowych nitki lewej i prawej na podporze A Ws-15
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowym M 4.4 Ws-15
 • Deskowaniem oczepu na murze oporowym M 4.4 Ws-15
 • Betonowaniem oczepu na murze 4.4 12mb WS-15
 • Zbrojeniem kap chodnikowych na murze 4.4 WS-15
 • Betonowaniem pali pod oczep na murze oporowym 4.3
 • Rozbiórką deskowania ustroju nośnego MS-16
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej A nitka lewa MS-16
 • Zbrojeniem ścianki zaplecznej A nitka lewa MS-16
 • Deskowaniem słupów podpory 3 WD-17 (5szt)
 • Betonowaniem slupów podpory nr 3 WD-17 (5szt)
 • Przygotowaniem podłoża pod rusztowanie i deskowaniem ustroju WD-17 segment 1 etap 1
 • Betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WS-18 nitka prawa
 • Deskowaniem pod beton wyrównawczy kap za obiektem WS-18 n prawa
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod kapy za obiektem WS-18
 • Zbrojeniem przyczółka B nitka prawa WS-21
 • Zbrojeniem przyczółków podpory nr 4 WD-23
 • Zbrojeniem przyczółków podpory nr 1 WD-23
 • Zbrojeniem słupów podpory nr 3 WD-23
 • Deskowaniem przyczółka podpory nr 4 - segment środkowy WD-23
 • Betonowaniem przyczółka podpory nr 4 segment środkowy WD-23
 • Deskowaniem przyczółka podpory nr 4 - segment skrajny od Ostrowi WD-23
 • Betonowaniem przyczółka podpory nr 4 - segment skrajny od Ostrowi WD-23
 • Deskowaniem słupów podpory nr 3 -szt WD-23
 • Wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ław podpory nr 1 WD-23
 • Wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ław podpory nr 3 WD-23
 • Wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej podpory B nitki prawej WS-21
 • Betonowaniem płyt przejściowych PZ43a
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ43a
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ43a
 • Betonowaniem skrzydła wlotu PZ44a str. L
 • Montażem paneli muru oporowego MS12 wraz z zasypką (ostatni poziom)
 • Montażem paneli muru oporowego MS18 wraz z zasypką (ściany W2 i E2)
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego na nitce prawej Ms-12
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego na prawej nitce obiekt Ws-18
 • Wykonaniem iniekcji kabli sprężających nitki prawej UN Ms-16
 • Odhumusowaniem TG
 • Skarpowaniem skarp nasypu
 • Podbudową zasadniczą C8/10 w km 533+000-533+400 str.P
 • Nasypem na S-8 w km 531+050-531+500-str.L
 • Wywozem urobku z Jet-grouting w km 534+000
 • Nasypem na łącznicy 4.2 w km 0+100-0+200
 • Odhumusowaniem S-8 w km 529+460-530+000 str.L
 • Nasypem na DD 08 w km 2+520-2+620
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk
 • Budową studni SKO-4G
 • ZB 12 - Wykop z odwozem
 • ZB 14 - Zbrojenie skarp
 • ZB 18 - Zabijanie ścianek Larssena
 • ZB 19 - Beton podkładowy C8/10 dno i skarpy zbiornika
 • ZB 20A - Układanie geokraty z wypełnieniem kamieniem
 • ZB 24 - Zabijanie ścianek Larssena
 • ZB 27 - Wykop z odwozem
 • Wykonaniem nasypu z  dokopu: TG km 539+000-540+200L; TG Km 540+580-541+000P i Ł1, Ł2
 • Rozbiórką nawierzchni asfaltowej, gr. 20 cm: 543+600 - 545+250 L
 • Rozbiórką nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr. 10 cm: 543+600 - 545+250 L
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem - ściany muru oporowego  ustroju niosącego P/PZ-45
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:       TG  544+85 - 545+075 L.
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:  DD13 0+500 - 2+200,  DD13 3+800 - 3+960
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr.20 cm:  DD16 km 5+285 - 5+672,37
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr.20 cm: DD11 km 4+640 -5+070, (2 warstwa)
 • WS25 oś A wykop pod ławę fundamentową
 • WS25 oś A beton podporowy C8/10
 • Montażem bariery drogowej BL-4/D/1,25 na DD-16 w km 0+900 – 1+120
 • Montażem lin na obiekcie MD-20A na DD-16 w km 1+000
 • Wykonaniem barier H1/W4
 • Montażem fundamentów
 • Obróbką studni
 • Przygotowaniem krawężników do obróbki
 • Rozbiórką stróżówki przy Rejonie GDDKiA