logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.06.2018r. do 10.06.2018r.

W okresie od 04.06.2018r. do 10.06.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Rozwijaniem lin bariery BL-4
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Czyszczeniem wpustów
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
 • Rowem C-6
 • Konserwacją Rzeki Tuchełka km 534
 • Konserwacją rowu T-24
 • Montażem słupów
 • Montażem opraw + wysięgniki
 • Montażem siatki ogrodzenia typu "autostradowego"
 • Wykonaniem pali na ekranie EL2
 • Wykonaniem pali na ekranie E4P
 • Chodnikiem z kostki brukowej bet.grub. 8cm na drodze powiatowej - Dybki
 • Montażem ścieków skarpowych wraz z umocnieniem dnia i skarp w rejonie wylotu przykanalika
 • Profilowaniem skarp, rowu i pobocza S8 532+600-532+800 P
 • Wykopem pod pierścień ronda na drodze powiatowej - Dybki
 • Wykopem rów na S8 536+200-536+310 P
 • Budową nasypu z dowozu TG 533+800 do 534+220
 • Betonowaniem dylatacji Kp-14
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepów na murach oporowych Ws-15
 • Zbrojeniem oczepów na murze oporowy M  4.3 Ws-15
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na murze oporowym Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na murze oporowym Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na murze oporowym Ws-15
 • Zasypką za przyczółkiem A pod płyty przejściowe Ms-16
 • Montażem deski gzymsowej na prawej i lewej nitce UN Ms-16
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie Ms-16
 • Demontażem deskowania UN Wd-17
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Wd-17
 • Wykonaniem izolacji na płycie UN Wd-17
 • Wykonaniem powłok antykorozyjnych betonu na spodzie UN przęsło 3-4 Wd-17
 • Wykonaniem powłok antykorozyjnych betonu Wd-19
 • Wykonaniem powłok z żywic na kapach chodnikowych Ms-20 nitka lewa
 • Montażem murów oporowych wraz z zasypką Ws-21
 • Montażem zbrojenia oczepów na murach oporowych Ws-21
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepów na murze oporowym Ws-21
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na murach oporowych Ws-21
 • Montażem deski gzymsowej Ws-21
 • Betonowaniem kap chodnikowych na lewej nitce UN Ws-21
 • Wykonaniem zasypki za przyczółkiem A Ws-21 pod płyty przejściowe
 • Demontażem deskowania UN segment skrajny od Ostrowii Wd-23
 • Montażem rusztowania pod UN Wd-23 segment skrajny od Wyszkowa przęsła 1-3
 • Betonowaniem płyty dennej Zb-22
 • Zbrojeniem płyty dennej - skarpy na zbiorniku Zb-22
 • Montażem krawężnika kamiennego na obiektach mostowych
 • Wykonaniem umocnień stożków obiektów mostowych kostką kamienna
 • Montażem ścieków prefabrykowanych przy wylotach PZ
 • Montażem płyt ażurowych jako umocnień wlotów PZ
 • Montażem słupów i betonowanie głowic na ekranie EL2
 • Montażem słupów na ekranie EP6a
 • Wbijaniem słupków bariery linowej BL-4
 • Budową nasypu - wjazd awaryjny z S8 536+200 jezdnia prawa
 • Układaniem ścieku prefabrykowanego typ. trójkątny przy krawędzi jezdni S8 535+00-535+315 P
 • Profilowaniem skarp i nasypu - wjazd awaryjny z S8 536+200 jezdnia prawa
 • Oznakowaniem poziomym - linie P-7d na DD8 1+400-3+350 P i L  i DD11 0+000 do 0+800 P i L
 • Odhumusowaniem pod rondo Dybki
 • Nasypem - rondo na drodze powiatowej - Dybki
 • Budową nasypu pobocze S8 532+630-532+800 P
 • Budową nasypu pobocza Ł 4.1.  0+100-0+180
 • Profilowaniem skarp i pobocza Ł 4.1. 0+000-0+070; 0+100-0+180
 • Wykopem rowu S8 532+700-532+820 P
 • Budową i profilowaniem nasypu GWN S8 534+280-534+312 P i L; 536+415-536+446 L
 • Profilowaniem nasypu WD-17 str. lewa
 • Montażem sączków podłużnych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300  Do16.9-Do16.10-Do16.11
 • Posadowieniem studni Do16.10, Do16.7, Do16.9, D22.2
 • Wstawieniem wylotu W15.1, W22.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 - W15.1 - D15.1
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400  Do16.6 - Do16.7
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300  Do16.16 - Do16.7
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600  SP22.1-D22.2, D22.2-W22.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300  Do16.17-Do16.9, Do16.9-Do16.10
 • Humusowaniem skarp i terenów płaskich  543+200-543+700 L
 • Humusowaniem skarp i terenów płaskich  538+600-549+000 L
 • Montażem szalunków podpór i skrzydełek WD 25B
 • Zbrojeniem betonu stalą klasy A-IIIN WD 25B
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp: DP 2639W + Ronda
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu: 540+860-540+950
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: 540+860-540+950, N5.3, N5.4
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego grubości 0,5 m - Łącznica Ł5.4
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp:  536+800 - 537+160, DD-16 2+900 - 2+970 str. P, DD-16 4+270 - 4+300 P
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:  540+350 - 540+770 L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:  540+150 - 540+500 L
 • Plantowaniem pasa dzielącego:  540+110 - 540+480