logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.09.2017r. do 10.09.2017r.

W okresie od 04.09.2017r. do 10.09.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grouting
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 na odc. Dr4.2 - Dr4.3
 • Regulacją wpustów w cieku betonowym
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
 • Montażem separatora i osadnika SP23.1 i OS23.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN600
 • Montażem wpustów
 • Regulacją wpustów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800
 • ZB 18 - Wykop wraz z odwozem
 • ZB 12 - Betonowanie skarp
 • ZB 13 - Szalowanie skarp
 • ZB 21A - Zbrojenie płyty dennej
 • ZB 27 - Zbrojenie skarp
 • Budową nasypu 530+000 do 531+300
 • Zbrojeniem nasypu geosyntetykiem
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego 534+000 do 534+200
 • Betonowaniem płyty dennej PZ31 NL
 • Zbrojeniem skrzydeł wlotu PZ31 NL
 • Montażem murów oporowych 4.2 i 4.3 obiektu WS15
 • Montażem murów oporowych E3 i W3 obiektu WS18
 • Zasypką ławy fundamentowej podpory B obiektu MS20
 • Zasypką fundamentu podpory A obiektu WS21
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ53 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty zespalającej PZ53 NL
 • Wykonaniem żywicy na kapach MD-12A
 • Wykonaniem żywicy na kapach MS-12 n prawa
 • Wykonaniem żywicy na kapach MS-12 n lewa
 • Montażem rusztowania pochylni strona prawa KP-14
 • Demontażem deskowania schodów strona lewa KP-14
 • Deskowaniem oczepu na murze segment nr 8 WS-15
 • Betonowaniem oczepu na murze segment nr 8 WS-15
 • Deskowaniem oczepu na murze segment nr 9 WS-15
 • Betonowaniem oczepu na murze segment nr 9 WS-15
 • Deskowaniem dylatacji na podp D nitka lewa WS-15
 • Montażem deski gzymsowej nitki lewej i prawej WS-15
 • Montażem odwodnienia UN WS-15 n lewa i prawa
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod lawę podpory nr 2 WD-17
 • Zbrojeniem UN segment środkowe przęsło 4-5 WD-17
 • Rusztowaniem UN segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Wykonaniem żywicy na kapach WS-18 n prawa
 • Wykonaniem żywicy na kapach WD-18A
 • Wykonaniem żywicy na kapach WD-19
 • Montażem balustrad na ustroju nośnym WD-19
 • Montażem balustrad na ustroju nośnym WD-18A
 • Izolacją ławy podp B nitka lewa MS-20
 • Pierwomontażem deskowania UN MS-20 nitka prawa
 • Montażem rusztowania UN MS-20 nitka prawa
 • Demontażem deskowania przyczółka A n prawa WS-21
 • Izolacją armatury TDW, odbiory izolacji PSG, zasypka piaskiem, zagęszczenia, demontaż bypassu, demontaż instalacji igłofiltrów, montaż słupków znacznikowych, prace zanikowe
 • Wykonaniem barier H1W4A
 • Układaniem nawierzchni betonowej C 35/45 S8 w km 533+400 – 533+135 L, 533+400 – 533+155 P
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 537+400-538+100L; TG 543+750 - 545+250 str. L i P
 • Wykonaniem poboczy z MN: TG km 539+000-542+600P; TG 542+600-543+600 str. P
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp:TG 545+375 - 545+460 P
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu: TG km 544+375-544+773 L  
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG  km 538+100 - 538+400 str.L, 540+400-540+600 str.L
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN:     544+580-544+670 L
 • Podbudową z betonu C 5/6,  gr 15 cm: TG 541+030-541+080 P, 540+465-540+515 P
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych
 • Betonem asfaltowym AC 16W 35/50, warstwa grub. 6 cm  - warstwa wiążąca:  DD13 2+220-3+300, DD16 0+055-0+422
 • Plantowaniem poboczy                          
 • Zasypką przestrzeni za przyczółkami WS25 SL
 • Montażem szalunków płyty ustroju nośnego WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyta ustroju WS 25 SL
 • Zakotwieniem czynnym kabli 19L15.7 (Rvk 1860MPa) WS 25 SL
 • Betonem klasy C20/25 (B25) PZ 45 B
 • Kablami 19L15.7 (Rvk 1860MPa) WS 25 SL- rury osłonowe
 • Nasypem na DD 08 w km 2+520-2+620
 • Rozbiórką podbudowy z kostki kamiennej na S-8 w km 534+900-535+500
 • GWN na DD 08 w km 2+520-2+620
 • Wywozem urobku z Jet-grouting
 • Wykopem rowu na DD 11 w km 0+200-0+500 str.L iP
 • Nasypem na poboczu DD 11 w km 0+200-0+500 str.L i P
 • Magazynowaniem piasku na Mop przyjmy
 • Magazynowaniem piasku na 535+000
 • Odhumusowaniem skarpy na S-8 w km 535+100-536+200 str.L
 • Obróbką studzienek