logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.12.2017r. do 10.12.2017r.

W okresie od 04.12.2017r. do 10.12.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Montażem osadników KPED
 • Deskowaniem płyty ustroju nośnego Kp-14
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Ws-15
 • Izolacją cienką ławy fundamentowej podpory 2 Wd-17
 • Montażem krawężnika na UN nitki prawej Ms-20
 • Zbrojeniem kap chodnikowych na prawej nitce obiektu Ms-20
 • Izolacją płyty UN nitka prawa Ms-20
 • Izolacją płyty przejściowej na podporze B  Ms-20
 • Deskowaniem płyty UN nitka lewa Ms-20
 • Rusztowaniem pod deskowanie UN nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem UN nitka lewa Ms-20
 • Montażem wpustów sączków i kotew talerzowych na UN nitki prawej Ws-21
 • Betonowaniem UN nitka prawa Ws-21
 • Zbrojeniem korpusu podpory A nitka lewa Ws-21
 • Deskowaniem korpusu UN podpory A nitka lewa Ws-21
 • Zbrojeniem filarów podpory 2 Wd-23
 • Deskowaniem filarów podpory 2 Wd-23
 • Betonowaniem filarów podpory 2 Wd-23
 • Zbrojeniem i deskowaniem UN segment skrajny od Ostrowii przęsło 3-4 Wd-23
 • Betonowaniem UN segment skrajny od Ostrowii przęsło 3-4 Wd-23
 • Zbrojeniem i szalowaniem płyty dennej PZ47 NL
 • Betonowaniem płyty dennej PZ47 NL
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod prefabrykaty PZ43 NL
 • Murem oporowym WS21
 • Zbrojeniem i szalowaniem skrzydła wlotu PZ47 NL
 • ZB 16 - Zbrojenie płyty zbiornika
 • ZB 16 - Szalowanie płyty zbiornika
 • ZB 17 - Zbrojenie skarp
 • ZB 17 - Szalowanie skarp
 • ZB 23A - Zbrojenie skarp
 • ZB 23A - Szalowanie skarp skarp
 • ZB 23A - Betonowanie skarp
 • Plantowaniem pasa dzielącego na S-8 w km 529+470-530+000
 • Nasypem na S-8 w km 533+950-534+025
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Nasypem w pasie rozdziału 529+470 do 530+250
 • Plantowaniem skarp rowu 529+500 do 530+000
 • Konstrukcjami oporowymi z gruntu zbrojeniowego WS 25 SL
 • Wbudowaniem nowych krawężników h=18cm z kotwieniem WS 25 SL
 • Betonem klasy C30/37 (B35) - wlot PZ 50
 • Montażem zbrojenia płyta górna MS 22 SL
 • Betonem klasy C35/45 (B45) dylatacje WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyty przejściowe WS 25 SL
 • Humusowaniem pasa dzielącego 544+900-545+300
 • Humusowaniem pasa dzielącego 533+200-533+400
 • Wykonaniem nasypu z dokopu km 540+950-541+200L
 • Wykonaniem nasypu z dokopu km 540+400-540+575L
 • Wykonaniem poboczy z MN, km 537+000-539+000P
 • Podłożem ulepszonym - MN - mieszanka niezwiązana gr. 40 cm. 541+900-542+550 L
 • Ściekiem trójkątnym przy krawędzi jezdni:  544+300-544+750 P,  544+850-545+330 P
 • Wykopem rowu Tg S-8 529+500 do 529+800
 • Wykonaniem nasypu w poboczu
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego gr 50cm
 • Wykonaniem podbudowy  KŁSM, gr.20 cm  - DD15 - km 0+300-0+600
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: 544+750-L (zasypka WS-25)
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0/31.5, gr. 15 cm. - wjazdy na DD16
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Wyposażeniem separatora i osadnika
 • Regulacją wpustów żeliwnych