logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 06.11.2017r. do 12.11.2017r.

W okresie od 06.11.2017r. do 12.11.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45, gr. 28cm
 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Wykonaniem wzmocnienia podłoża na drodze gminnej 440116W w km 0+000-0+140
 • Nasypem pod chodnik na drodze gminnej 440116W w km 0+050-0+110
 • Nasypem na drodze gminnej 440116W w km 0+000-0+130
 • Nasypem na S-8 w km 533+950-534+020
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • MN - mieszanka niezwiązana o CBR>35%, k≥8 m/d, UF6, SE ≥ 40, gr. 25 cm.
 • Montażem krawężnika za obiektem nitka lewa przy podporze A Ms-12
 • Montażem krawężnika za obiektem  przy podporze A MD-12A
 • Demontażem deskowania pochylni strona prawa KP-14
 • Montażem łożysk ustroju nośnego KP-14
 • Montażem deski gzymsowej na murach oporowych 4.2 i 4.3 obiektu WS-15
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej MS-16 pod B n prawa
 • Zbrojeniem ustroju nośnego WD-17 przęsło 4-5 segment od Wyszkowa
 • Betonowaniem ustroju nośnego WD-17 przęsło 4-5 segment od Wyszkowa
 • Zbrojeniem słupów podpory nr 2 WD-17
 • Deskowaniem i betonowaniem słupów podpory nr 2 WD-17
 • Przygotowaniem podłoża z płyt betonowych pod UN nitki lewej Ms-20
 • Montażem rusztowania ustroju nośnego nitki lewej MS-20
 • Montażem łożysk przyczółka A i B MS-20
 • Betonowaniem skrzydełek przyczółka A i B nitka prawa MS-20
 • Zbrojeniem kap chodnikowych nitki prawej MS-20
 • Deskowaniem ławy fundamentowej WS-21 podpora A nitka lewa
 • Betonowaniem ławy fundamentowej WS-21 podpora A nitka lewa
 • Izolacją ławy fundamentowej WS-21 podpora A nitka lewa
 • Zasypką ławy fundamentowej WS-21 podpora B nitka lewa
 • Demontażem deskowania ławy A nitka lewa WS-21
 • Zbrojeniem przyczółka A WS-21 nitka lewa
 • Zbrojeniem ustroju nośnego WS-21 nitka prawa
 • Zbrojeniem ławy fundamentowej WD-23 podpora nr 2 segment skrajny od Wyszkowa
 • Deskowaniem ustroju nośnego WD-23 przęsło 3-4 segment środkowy
 • Zbrojeniem ustroju nośnego WD-23 przęsło 3-4 segment środkowy
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ-37
 • Wykopem pod prefabrykaty pz-47
 • Wykonywaniem murów oporowych na obiekcie MS-20
 • ZB 24 - Szalowanie skarp zbiornika
 • ZB 24 - Zbrojenie skarp zbiornika
 • ZB 24 - Betonowanie skarp zbiornika
 • ZB  23A - Zbrojenie płyty dolnej
 • ZB 18 - Zbrojenie skarp
 • ZB 18 - Szalowanie skarp
 • ZB 16 - Wykop z odwozem
 • Wykonaniem nasypu z dokopu:  km 539+200-539+600 L, km 540+950-541+900 L
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 gr. 15cm w km 544+748-544+773 str. P i w km 544+827-544+852 str. P
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu km 542+775-543+400 str. L
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego o CBR.80%, gr 22. cm w km 544+748-544+773 str. P i w km 544+827-544+852 str. P
 • Wykonaniem warstwy wiążącej: DD11 5+160-5+344, DD13 0+000-0+300
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych
 • Betonem klasy C30/37 - korpusy MS 22 SL
 • Izolacją ustroju niosącego z papy zgrzewalnej WS 25
 • Izolacją bitumiczną wykonywaną "na zimno" MS 22 SL
 • Montażem zbrojenia ścianka zapleczna WS 25
 • Konstrukcjami oporowymi z gruntu zbrojeniowego WS 25 SL
 • Montażem studni D1.1620, D1620, D1.1622, D1622
 • Wykonaniem kanału GRP DN600
 • Regulacją wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN300 ZB20
 • Montażem fundamentów
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Stawianiem latarni
 • Wykonaniem nasypu w pasie rozdziału 531+000 do 531+800
 • Wykonaniem nasypu w poboczu 531+000 531+500 str L
 • Wykonaniem nasypu w S-8 str P 532+700 do 532+850
 • Wykonaniem wymiany gruntu słabonośnego
 • Wykonaniem chodnika z kostki betonowej gr 8 cm: DD13 zatoki autobusowe, zjazd 2+263,05 L
 • Wykonaniem ścieku trójkątnego:  DD11, km 5+160-5+210 L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp:    543+930 - 544+050 L, 542+400 - 542+550 L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:  543+930 - 544+050 L, 542+400 - 542+550 L
 • Plantowaniem skarp:   km 542+830 + 542+980 L, 544+000 - 544+050 str L
 • Humusowaniem skarp: DD13 0+000-0+500 L
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
 • Podbudową z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, gr. 8 cm:  DD13 zatoka autobusowa
 • Ustawieniem obrzeża betonowego gr 8 cm:  DD13, zatoka w km 3+850 L
 • Podbudową z betonu C 5/6,  gr 15 cm: km 538+060-538+400 L
 • Wykonaniem podbudowy  KŁSM, gr. 15 cm:   DD13 zatoka km 3+950 L
 • Humusowaniem skarp i terenu płaskiego 544+000-544+175 L