logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 08.05.2017r. do 14.05.2017r.

W okresie od 08.05.2017r. do 14.05.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • ZB-26 beton podkładowy C8/10
 • ZB-26 rozłożenie bentomaty
 • ZB-25 wykop z odwozem
 • ZB-25 beton podkładowy C8/10
 • ZB-25 rozłożenie bentomaty
 • Posadowieniem SP25.1 i OS25.1
 • Posadowieniem SP21.1 i OS21.1
 • Posadowieniem D21.4
 • Wpłukaniem igłofiltrów
 • Regulacją wpustów
 • Posadowieniem studni SW22.1, D22.4
 • Wykonaniem kanału z rur GRP dn600 na odc. SW22.1 - D22.4
 • Wykonaniem kanału z rur GRP dn600 na odc. D22.4-D22.3
 • Montażem fundamentów na 534-100 -534+450
 • Kopaniem trasy  534-100 -534+450
 • Układaniem kabla na odcinku 540+100 do 540+400
 • Układaniem bednarki na odcinku 540+100 do 540+400
 • Kopaniem trasy na odcinku 533+100 do 533+500 str.prawa
 • Układaniem kabla na odcinku 533+100 do 533+500 str.prawa
 • Układaniem bednarki na odcinku 533+100 do 533+500 str.prawa
 • Betonem nawierzchniowym na S-8 w km 531+003-532+650
 • GWN na S-8 w km 533+000-533+150
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 11 w km 4+000-4+650
 • Nasypem na S-8 w km 533+400-533+600
 • Odhumusowaniem na S-8 w km 534+050-534+100
 • Zbrojeniem i deskowaniem ścianek zaplecznych podpory A i C Ms-12
 • Betonowaniem ścianek zaplecznych podpory A i C Ms-12
 • Zbrojeniem i deskowaniem gzymsów na skrzydełkach podpory C Md-12a
 • Demontażem podparć belek głównych UN nitki lewej Ms-12
 • Przygotowaniem podłoża pod montaż rusztowania schodów strona prawa Kp-14
 • Montażem krawężnika na UN nitki prawej Ws-15
 • Montażem kolektora odwodnienia pomiędzy obiektem a pierwsza studzienką Ws-15 podpora A
 • Montażem deskowania UN nitki prawej Ms-16
 • Montażem wpustów, drenażu płyty pomostu Md-20a
 • Betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie Md-20a
 • Zbrojeniem płyt dennych PZ43a
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ45a
 • Szalowaniem skrzydła wlotu PZ45a
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe PZ33a
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe PZ39a
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe PZ41a
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe PZ47a
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe PZ49a
 • Zasypką muru oporowego WS15 ściana 4.1 i 4.4
 • Wymianą gruntu pod mur oporowy WS18
 • Ławą muru oporowego ścian E2, W2 obiekt WS-18
 • Izolacją płyt przejściowych Md-20a
 • Betonem ochronnym na izolacji płyt przejściowych Md-20a
 • Demontażem rurociągu kablowego 2x RHDPE 40 ułożonego w ziemi
 • Demontażem kabla światłowodowego z rur osłonowych
 • Nasypem z dokopu: TG 544+660-545+100 L; TG 544+827-544+980;  TG km 538+000-539+000L; TG Km 539+000-540+000P(pas rozdziału, pobocza); TG Km 540+800-540+900P; Ł1, km0+000-0+100; DD15, km 0+025-1+100
 • Stabilizacją Rm 2,5 Mpa: DD13, km 2+350-2+450; DD13, km 2+850-3+150; DD 16, km 0+975-1+100
 • Podbudową z betonu C 5/6: km 540+420-540+465P
 • Wykonaniem warstwy wiążącej AC 16W, gr 8 cm: DD14, km 0+000-1+250; DD15, km 1+150 – 1+898
 • Wykonaniem warstwy ścieralnej AC 11S, gr 8 cm – DD14, km 1+150-1+898
 • Zdjęciem warstwy humusu TG 543+700-544+100 L
 • Plantowaniem skarp: DD16 3+700 - 4+330 L i P
 • Plantowaniem poboczy: DD16 3+700 - 4+330 L i P
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów  MS-20D
 • Montażem zbrojenia WS-25 SP - chodnik
 • Deskami gzymsowymi prefabrykowanymi z polimerobetonu WS-25 SL