logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 09.04.2018r. do 15.04.2018r.

W okresie od 09.04.2018r. do 15.04.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Przebudową rzeki Tuchełka (km 540+914) - odcinek pod obiektem MS-22
 • Zakończeniem zbieracza 14A wraz z montażem wylotu prefabrykowanego do rzeki Tuchełlka
 • Zakończeniem zbieracza 14 wraz z montażem wylotu prefabrykowanego do rzeki Tuchełlka
 • Wykonaniem przepustów GRP
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45, gr. 28cm od 536+850 do 536+485 i od 536+415 do 534+830 j.lewa
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Montażem fundamentów
 • Stawianiem słupów
 • Montażem latarni + wysięgniki
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach skrzydłek nitki lewej Ms-12 oraz na obiekcie Md-12a
 • Montażem schodów skarpowych przy podporze A nitka prawa Ms-12
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych nitki lewej i prawej Ws-15
 • Montażem wpustów na prawej nitce UN Ws-15
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego na nitce prawej UN Ws-15
 • Wykonaniem izolacji z papy na UN nitki lewej Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na murze oporowym M4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem kap chodnikowych oraz oczepów na murze M4.2 i M4.3 Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na murze M 4.3 Ws-15
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod oczep muru M4.3 segment 1 Ws-15
 • Wykonaniem zasypki za przyczółkiem B nitka prawa Ms-16
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową Ms-16
 • Zbrojeniem ustroju nośnego segment skrajny od Wyszkowa Wd-17 przęsło 1-2
 • Deskowaniem ustroju nośnego przęsło 1-2 segment skrajny od Wyszkowa Wd-17
 • Wykonaniem podbudowy z płyt betonowych pod UN przęsło 3-4 Wd-17 segment skrajny od Wyszkowa
 • Montażem rusztowania i deskowania UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 3-4 Wd-17
 • Demontażem deskowania i rusztowania UN segment skrajny od Ostrowii przęsła 1-2 i 3-4 Wd-17
 • Deskowaniem i betonowaniem opornika stożka przy podporze D Wd-19
 • Wykonaniem umocnienia stożka przy podporze A Wd-19
 • Wykonywaniem odwiertów pod kotwy ekranów akustycznych na obiektach MS-20, MS-12
 • Zbrojeniem gzymsów oraz nisz dylatacyjnych na lewej nitce podpora A i B Ms-20
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem wnęk na bloki kotwiące UN  Ws-21 nitka lewa
 • Demontażem deskowania UN nitki lewej Ws-21
 • Zbrojeniem oczepów na murze oporowym S-1 Ws-21
 • Wykonaniem izolacji z papy pod kapami chodnikowymi nitki prawej Ws-21
 • Demontażem deskowania i rusztowania UN segment środkowy przesło 1-2 Wd-23
 • Wykonaniem izolacji z papy na nitce lewej Pz-43
 • Wykonaniem warstwy ochronnej z betonu podkładowego na papie nitka lewa Pz-43
 • Wykonaniem izolacji z papy na lewej nitce Pz-50
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe na nitce lewej Pz-44
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ45 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem skrzydła wlotu PZ45 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty zespalającej PZ44 NL
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ39 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty dennej PZ39 NL
 • Izolacją styków prefabrykatów PZ45 NL
 • Montażem muru oporowego WS21 N1 wraz z zasypką
 • Posadowieniem studni P25, D22.1, D22.0, Os15.1, D24, P24, D15
 • Montażem zasuw
 • Wykonaniem wylotu W22, W22.1, W15, W15.1
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C8/10 gr 20cm
 • Budową nasypu z hałdy 533+950 do 534+150
 • Budową nasypu z hałdy L4.2 i L4.3
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • Plantowaniem skarp 531+300 do 532+000 TG str L
 • Wykopem rowu TG str L 531+300 do 532+000
 • ZB 15 - Betonowanie płyty dennej
 • ZB 23 - Wykop z odwozem (pod skarpy)
 • ZB 23 - beton podkładowy na skarpach zbiornika
 • ZB 23 - Rozłożenie bentomaty
 • ZB 15 - Zbrojenie skarp
 • Humusowaniem skarp i terów płaskich 541+500--541+950L
 • Wykonaniem nasypu z dokopu 536+900 - 537+200 ; 541+575 - 541+670
 • Rozbiórką nawierzchni betonowej gr. 15cm 538+600 - 539+100
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej 538+600 - 539+100
 • Zasypką przepusty PZ44 - nasyp z dokopu
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywo - cement C5/6 gr.15cm - 542+650 - 542+975
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywo - cement C5/6 gr.15cm - 542+550 - 542+650
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywo - cement C5/6 gr.15cm - 541+720 - 541+900
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywo - cement C5/6 gr.20cm - 541+900 - 542+550
 • Warstwą wiążącą 6cm: DD8 km. 2+250 - 2+464 + zatoki autobusowe i zjazd
 • Podbudową bitumiczną 8cm:   DD8 zatoki autobusowe + zjazd
 • Warstwą ścieralną 4cm:   DD8 1+011 - 3+352 + zatoki i zjazdy
 • Nawierzchnią droga objazdowa WD25B
 • Wykonaniem nasypu droga objazdowa WD25B
 • Ścianką stalową szczelną zabezpieczenie wykopu WD25B
 • Barierami H2W2 WS 25 SL
 • Barierami betonowymi droga objazdowa WD25B
 • Profilowaniem skarp, rowu i pobocza na S8 533+000-533+400 L
 • Montażem ścieków skarpowych wraz z umocnieniem dnia i skarp w rejonie wylotu przykanalika
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5 na drodze powiatowej - Poręba + zatoka
 • Profilowaniem skarp, rowu i pobocza na DD11 0+600-0+900 L i P
 • Profilowaniem skarp, rowu i pobocza na S8 532+200-532+400 P
 • Profilowaniem terenu płaskiego S8 530+700-531+200 P
 • Obróbką kratki ściekowej na DD08
 • Krawężnikiem gr. 20 cm - droga powiatowa Poręba, DD08, zatoka autobusowa DD11
 • Mieszaniem i wywozem popiołów z MOP na nasyp S8 533+900-534+150 L i P
 • Budową nasypu pobocze DD11 0+650-0+900 L
 • Obrzeżem chodnikowym na DD11 - zatoka autobusowa str. prawa, DD08 - włączenie w drogę powiatową Poręba
 • Chodnikiem z kostki brukowej bet.grub. 8cm - DD11 - zatoka autobusowa str. prawa
 • Profilowaniem skarp, rowu i przeciwskarpy na S8 532+800-533+000 L
 • Budową nasypu pobocze S8 533+150-533+300 L
 • Wykonaniem KŁSM 0/31 gr. 20 cm - odcinek przejściowy za obiektem MS-12 jezdnia lewa
 • Budową nasypu pod chodnik DD08 - włączenie w drogę powiatową Poręba
 • Zamknięciem wjazdu opornikiem 10x30x100 - droga powiatowa Poręba
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5 pod chodnik DD08 - włączenie w drogę powiatową Poręba
 • Wykopem z przeznaczeniem na nasyp: 536+950 - 537+150 L, 540+100 - 540+300 L,  541+230 - 541+300 L, 541+640 - 541+800 L, 542+305 - 542+550 L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:  540+660 - 540+700      
 • Warstwą ścieralną SMA 11, PmB 45/80-65, gr. 4 cm:  obiekt MS-12
 • Wklejeniem trójnika GRP
 • Przestawieniem wpustu
 • Montażem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb15-D15
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 500 D25-P25
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Zb22-D22.0
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb24-D24
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 Zb22-D22.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP Dn 300 W15-D15
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb24-D24
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Odkuwaniem włazów żeliwnych z asfaltu
 • Wciąganiem kabla (Dybki)
 • Łączeniem słupów
 • Montażem słupów
 • Montażem słupków bariery mostowej BL-6 na WS15
 • Montażem słupków bariery mostowej BLS na WS15
 • Wierceniem otworów pod kotwy Hilti obiekt WS15