logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 10.07.2017r. do 16.07.2017r.

W okresie od 10.07.2017r. do 16.07.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grouting
 • Montażem fundamentów
 • Wywozem urobku z Jet-grouting w km 534+000
 • Profilowaniem skarp nasypu, poboczy i rowów na DD 11 w km 3+100-3+700 str.L i P
 • Nasypem na łącznicy 4.2 w km 0+100-0+200
 • Nasypem na poboczu S-8 w km 529+470-532+600 str.P
 • Magazynowaniem piasku w km 531+200
 • Regulacją wpustów żeliwnych w ciekach betonowych
 • Montażem wpustów
 • Obróbką studzienek
 • Wpłukaniem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN200
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN500 na odc. SW25.1 - SW25.2
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN600 na odc. SW27.1 - SW27.2
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN600 na odc. SW26.1 - SW26.2
 • Rozbiórką przepustów
 • Montażem kolektorów odwodnieniowych pod obiektem Ms-12
 • Montażem kolektorów odwodnieniowych obiektu Md-12a
 • Wykonaniem izolacji na lewej nitce UN Ms-12
 • Wykonaniem ław pod krawężnik zanikający nitka prawa Ms-12
 • Montażem krawężnika za obiektem nitka prawa Ms-12
 • Betonowaniem kap na skrzydełkach nitka prawa Ms-12
 • Montażem wpustów na ustroju nośnym MS-12 nitka prawa
 • Betonowaniem pochylni lewej Kp-14
 • Deskowaniem schodów strona prawa Kp-14
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem oczepu na murze oporowym przy Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na prawej nitce UN Ws-15
 • Zbrojeniem kap chodnikowych poza obiektem - na murach oporowych Ws-15
 • Montażem murów oporowych M4.1 i M4.4
 • Demontażem deskowania na Un nitki prawej Ms-16
 • Demontażem rusztowania UN nitki prawej Ms-16
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej Ms-16
 • Montażem rusztowania UN segmentu skrajnego przęsło 4-5 Wd-17
 • Betonowaniem kap chodnikowych na skrzydełkach nitki prawej WS-18
 • Montażem krawężnika zanikającego nitka prawa Ws-18
 • Zasypką ławy podpory B nitka prawa Ws-21
 • Montażem zbrojenia i deskowaniem korpusu podpory B nitka prawa Ws-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem filarów podpory 3 Wd-23
 • Betonowaniem filarów podpory 3 Wd-23
 • Zbrojeniem korpusów podpory 1 Wd-23
 • Deskowaniem korpusu skrajnego podpory 1 Wd-23
 • Betonowaniem korpusu podpory 1 segment skrajny Wd-23
 • Izolacją cienką ławy podpory 1 Wd-23
 • Deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem skrzydła wlotu PZ44a str. P
 • Betonem ochronnym izolacji PZ43a
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ35
 • Rozbiórką istniejącego przepustu PZ53
 • Wykopem pod przepust PZ53 NL
 • Murem oporowy WS18 E2 - poziom 1 i 2
 • Murem oporowy WD17 podpora 5 - wykop i ława
 • Zasypką ławy fundamentowej WS21 p.B NP.
 • ZB 13 - Betonowanie płyty część 1. Beton C25/30
 • ZB 19 - Rozkładanie bentomaty
 • ZB 19 - Zbrojenie płyty
 • ZB 20 - Betonowanie skarp. Beton C25/30
 • Plantowaniem skarp nasypu
 • Ściekiem trójkątnym monolityczny
 • Wykonaniem nasypu z dokopu TG km 540+583 – 541+000
 • Humusowaniem skarp i poboczy DD13 -  km 0+500 – 1 +800
 • Rozbiórką nawierzchni z kostki brukowej kamiennej gr. 10 cm: 543+600 - 545+250 L
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej, gr. 30 cm: 543+600 - 545+250 L
 • Rozbiórką nawierzchni betonowej, gr. 15 cm: 543+600 - 545+250 L
 • WS 25 oś A i B zbrojenie ławy fundamentowej
 • WS 25 oś B wykop pod ławę fundamentową
 • WS 25 oś B beton podkładowy C8/10
 • PZ 45B  zbrojenie i szalowanie wlotu i wylotu
 • WS 25 oś A szalowanie ławy fundamentowej
 • WS 25 oś A beton ławy fundamentowej C25/30
 • Wykonaniem podbudowy KŁSM gr. 20 cm:   S8 - km 536+454 - 536+485 (2 warstwa)
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych: DD16, DD11
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych: DD16
 • Podbudową z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, gr. 8 cm:  DD16 5+407 - 5+670
 • Wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 35 cm: DD16  0+150 - 0+425; DD16 0+030-0+150, DD14 0+420-0+745, DD13 0+625-0+960, DD15 0+030-0+300
 • Warstwą wiążącą - beton asfaltowy AC 16W 35/50, grub. 6 cm:   DD16 5+408 - 5+670; DD11 km 4+662 - 5+052
 • Zdjęciem warstwy humusu:  545+400 - 545+580 P
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:  543+700.5+543+900 L