logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.09.2017r. do 17.09.2017r.

W okresie od 11.09.2017r. do 17.09.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grouting
 • Wykonaniem barier H1/W4/A
 • Wykonaniem barier H1/W3/A
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45,gr. 28cm
 • Nasypem na DD 08 w km 2+400-2+460
 • Nasypem na S-8 w km 533+800-533+950
 • Rozbiórką nawierzchni betonowej na S-8 w km 534+900-536+250
 • Rozbiórką podbudowy z kruszywa na S-8 w km 534+900-536+250
 • Rowami, poboczami i skarpami na DD 08 w km 1+100-1+800 str.P
 • Budową nasypu 530+250 do 533
 • Zbrojeniem nasypu geosyntetykiem 531+000 do 531+200
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Wykonaniem wykupu 532+400 do 532+500
 • ZB 18 - Wykop z odwozem
 • ZB 24 - Wykop z odwozem
 • ZB 13 Betonowanie skarp. Beton C25/30
 • ZB 21A - Zbrojenie płyty dennej
 • ZB 27 - Zbrojenie skarp
 • ZB 15 - Wykop pod mikropale
 • Obróbką studni
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach Md-12a
 • Montażem balustrad na kapach chodnikowych Md-12a
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach obiektu Ms-12 nitka lewa
 • Montażem rusztowań pod pochylnię prawą Kp-14
 • Montażem deskowania pochylni prawej Kp-14
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie Ws-15
 • Deskowaniem i betonowaniem dylatacji na podporze D nitki lewej Ws-15
 • Montażem kolektorów odwodnieniowych pod obiektem Ws-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy segment środkowy podpora 2 Wd-17
 • Zbrojeniem płyty ustroju segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Deskowaniem płyty ustroju segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Zbrojeniem i deskowaniem korpusu podpory B nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem korpusu podpory A nitki lewej ms-20
 • Deskowaniem UN nitki prawej Ms-20
 • Zbrojeniem UN nitki prawej Ms-20
 • Izolacją ścian korpusu Ws-21
 • Wykonaniem zasypki ścian korpusu Ws-21
 • Szalowaniem i betonowaniem skrzydła wlotu PZ31
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy ochronnej izloacji PZ35a
 • Montażem murów oporowych 4.2 i 4.3 obiektu WS15
 • Montażem murów oporowych E3 i W3 obiektu WS18
 • Zasypką przyczółków pod płyty przejściowe WS18
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe PZ53 NL
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 538+100-538+400L
 • Wykonaniem stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa - DD 14, km 1+350 – 1+420
 • Wykonaniem podbudowy z MN gr 20 cm  - DD14, km 250+1+420
 • Wykonaniem humusowania, S8, km 539+000-542+600P
 • Ustawieniem obrzeża betonowego 30x8 cm
 • Wykonaniem podbudowy z MN gr 15 cm – chodnik DD13 km 0+000-0+300
 • Wykonaniem chodnika z kostki betonowej – DD13 km 0+000-0+300L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: 543+750 - 545+250 str. L i P
 • Wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość do 10cm: 544+125 - 545+375 str. L
 • MN - mieszanka niezwiązana o CBR>35%, k≥8 m/d, UF6, SE ≥ 40, gr. 25 cm. 544+125 - 544+375 L
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm:  545+460 - 545+582 P
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 20 cm:  545+350 - 545+460
 • Humusowaniem warstwą grub. 15 cm wraz z hydroobsiewem mieszanką traw:  543+700-544+100 str. P
 • Kablami 19L15.7 (Rvk 1860MPa) WS 25 SL- rury osłonowe
 • Montażem szalunków płyty ustroju nośnego WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyta ustroju WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia PZ 45 B fundament pod barierę
 • Betonem klasy C25/30 PZ 45 B
 • Plantowaniem skarp
 • Umocnieniem poboczy kruszywem
 • Zasypką przyczółków WS25 SL
 • Montażem separatora i osadnika SP22.1 i OS22.1
 • Wykonaniem kanału DN 200
 • Montażem wpustów
 • Wykonaniem kanału DN 800
 • Regulacją wpustów
 • Wykonaniem kanału DN 500
 • Wykonaniem kanału DN 600
 • Montażem studni SW17.1
 • Regulacją studni
 • Montażem wyposażenia w osadniku i separatorze OS25.1, 27.1 i SP25.1, 27.1