logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 14.05.2018r. do 20.05.2018r.

W okresie od 14.05.2018r. do 20.05.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45, gr. 28cm od 537+751 do 536+860 j.lewa; 544+740 do 544+425 j.lewa i od 544+270 do 543+960 j.lewa
 • Wykonaniem poboczy z kruszywa 0/31,5 S8 534+340-534+750 P i L
 • Profilowaniem skarp, rowu i terenu płaskiego na S8 534+300-534+900  L
 • Mieszaniem i wywozem popiołów z MOP na nasyp S8
 • Montażem ścieków skarpowych wraz z umocnieniem dnia i skarp w rejonie wylotu przykanalika
 • Betonowaniem słupków pod ogrodzenia
 • Kopaniem rowu pod ogrodzenia
 • Wykonaniem powłok antykorozyjnych na obiekcie Ms-12 i Md-12a - hydrofobizacja
 • Montażem kolektorów odwodnieniowych na Kp-14
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych muru M4.1 i M4.4 Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na murze oporowym M 4.2 Ws-15
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepu na murze M4.2 Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne mur M 4.2 i M 4.3 Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na murze M 4.2 i M 4.3 Ws-15
 • Betonowaniem i zbrojeniem dylatacji modułowych Ms-16
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych nitki lewej i prawej Ms-16
 • Demontażem deskowania ustroju nośnego segment Wd-17 przęsła 1-4
 • Wykonaniem izolacji z papy na UN Wd-17
 • Montażem zbrojeni kap chodnikowych na UN nitki lewej Ws-18
 • Montażem deski gzymsowej na UN nitki lewej Ws-18
 • Montażem deski gzymsowej na lewej nitce UN Ms-20
 • Betonowaniem kap chodnikowych na lewej nitce UN Ms-20
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie  NL i NP Ws-21
 • Montażem dylatacji modułowych nitki lewej Ws-21
 • Betonowaniem oczepu mur S-2 Ws-21
 • Montażem kap na murze S-1 Ws-21
 • Montażem murów oporowych Ws-21
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na UN nitki prawej Ws-21
 • Deskowaniem i rusztowaniem UN segment skrajny przęsło 1-3 Wd-23
 • Zbrojeniem ustroju nośnego przęsło 1-3 Wd-23
 • Montażem murów oporowych M4.2 i M4.3 Ws-15 z zasypką
 • Wykopem pod zbiornik Zb-22
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod beton płyty dennej Zb-22
 • Montażem bentomaty Zb-22
 • Montażem zbrojenia płyty dennej Zb-22
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10 gr 20cm
 • Budową nasypu TG 533+900 do 634+220 oraz Ł4.2 i Ł4.3
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem TG 534+000 do 534+220 oraz Ł4.2 i Ł4.3
 • Plantowaniem skarp nasypu Tg str L 534+400 do 535+000
 • Wykopem rowu Tg str L 634+400 do 535+000
 • Wbijaniem słupków bariery linowej BL-4
 • Rowem C-7
 • Rzeką Tuchełka
 • Rowem C-5
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Posadowieniem studni Do5.12, Do5.13, Do6.1,
 • Czyszczeniem wpustów
 • Humusowaniem pasa rozdziału:  541+500 - 543+400
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego grubości 0,5 m: km 540+800-540+920 str. L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: km 540+400-540+920 str. L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu: km 540+400-540+920 str. L
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp: km 538+600-539+100 str. L
 • Wykopem w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem  obiekt  WD25B
 • Betonem klasy C8/10 (B10) WD 25B
 • Zbrojeniem betonu stalą klasy A-IIIN
 • Wykonywaniem pali pod ekrany akustyczne na ekranie EP5
 • Wierceniem otworów oraz wklejanie kotew Hilti obiekt WS-15
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Montażem fundamentów
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 Do5.13-Do5.14
 • Przestawieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 Do5.14-Do5.15
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do16.7-Do16.16
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do16.9-Do16.17
 • Posadowieniem studni Do16.14, Do5.17, Do5.16, Do5.15
 • Posadowieniem wpustu betonowego
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do5.18-Do5.17
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do5.17-Do5.16
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do5.16-Do5.15
 • Obróbką kratek ściekowych
 • Wykopem pod chodnik na drodze powiatowej - Dybki
 • Wywozem piasku na poszerzenie skarpy S8 536+250-536+400 P
 • Humusowaniem pasa rozdziału 539+500-540+100
 • Plantowaniem pasa dzielącego:   538+800 - 540+110, 541+600 - 542+000