logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.03.2019r. do 24.03.2019r.

W okresie od 18.03.2019r. do 24.03.2019r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem schodów skarpowych MD20A
 • Umocnieniem rowów drogowych prefabrykatami
 • Montażem bariery H1/W4 MD16A
 • Podbudową z kruszywa 0/31,5
 • Wykopem rowów drogowych
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm DD11, DP Dybki
 • Podbudową AC 22P, beton asfaltowy 35/50, gr. 8 cm
 • Montażem słupków
 • Montażem znaków
 • Wbudowaniem opornika
 • Profilowaniem skarp i pobocza
 • Profilowaniem terenu płaskiego
 • Nasypem pobocza
 • Montażem bariery N2/W3
 • Montażem słupków barier na przejściach dla zwierząt
 • Wykonaniem wykopów (rowy): DD14 1+300-1+730, DD16 1+600-1+730
 • Plantowaniem skarp: DD14 1+300-1+730
 • Umocnieniem poboczy kruszywem łamanym:  OUD
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0/31.5, gr. 15 cm:  DD-13 zjazdy
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego 31.5/63,  grub. 25 cm:  DD-13 zjazdy
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4 cm:  DD10 0+470-1+910
 • Warstwą ścieralną AC 11S, asfalt drogowy 50/70, gr. 4cm:  droga powiatowa węzeł Dybki 0+000 - 0+092
 • Nasadzeniem Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"
 • Nasadzeniem Sorbus aucuparia
 • Nasadzeniem Corylus avellana
 • Nasadzeniem Salix pentandra
 • Nasadzeniem Lonicera xylosteum
 • Nasadzeniem Sorbaria sorbifolia