logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.09.2017r. do 24.09.2017r.

W okresie od 18.09.2017r. do 24.09.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem wpustów
 • Wykonaniem kanału DN 200
 • Montażem osadnika i separatora OS22.1 i SP22.1
 • Wykonaniem kanału DN 250
 • Regulacją wpustów deszczowych
 • Wykonaniem warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe Md-12a
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie Wd-12a
 • Deskowaniem pochylni prawej Kp-14
 • Montażem deski gzymsowej Ws-15
 • Betonowaniem dylatacji modułowej podpory D nitki lewej Ws-15
 • Montażem krawężnika na oczepach murów oporowych Ws-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem UN segment środkowy przęsła 4-5 Wd-17
 • Betonowaniem UN segment środkowy przęsło 4-5 Wd-17
 • Demontażem rusztowania UN segment skrajny od Ostrowii przęsło 4-5 Wd-17
 • Betonowaniem warstwy betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe przy podporze A i B nitki lewej Ws-18
 • Deskowaniem i zbrojeniem UN nitki lewej Ms-20
 • Deskowaniem korpusu podpory A nitki lewej Ms-20
 • Rusztowaniem UN nitki prawej Ws-21
 • Rusztowaniem UN segment skrajny od Wyszkowa Wd-23 przęsło 4-5
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ53
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ53
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ31 NL
 • Zasypką ławy fundamentowej WS21 p.A do poziomu terenu
 • Wykopem pod przepust PZ41 NL
 • Montażem prefabrykatów PZ37 NP.
 • Montażem prefabrykatów PZ33 NL (dokończenie)
 • Murem oporowym WS15 ściany 4.2 i 4.3 wraz z palami
 • ZB 15 - Wykonanie mikropali na zbiorniku
 • ZB 19 - Szalowanie skarp
 • ZB 21A - Szalowanie dna zbiornika
 • ZB 24 - Wykop z odwozem
 • Kolumnami Jet Grouting
 • Budową nasypu na S-8 w km 533+800-533+950
 • Budową nasypu na DD 08 w km 2+400-2+460
 • Rowem, poboczem i skarpami na DD 08 w km 1+700-2+250
 • Wywozem urobku z Jet-grouting w km 534+950-534+000
 • Budową nasypu 531+800-532+100
 • Wykopem 529+470-529+950
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem 531+000-531+150
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: S8  538+100-538+400 L
 • Wykonaniem warstwy wiążącej z BA gr. 8cm:  DD14  1+250-1+450
 • Ustawieniem obrzeża betonowego gr 8 cm:  DD13 0+003-0+293;
 • Wykonaniem podbudowy  KŁSM, gr. 15 cm:   DD13 0+003-0+295;  
 • MN - mieszanka niezwiązana o CBR>35%, k≥8 m/d, UF6, SE ≥ 40, gr. 25 cm:  S8 544+125-544+375
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: 543+750-545+250 L i P
 • Profilowaniem skarp: 543+750-545+250
 • Montażem szalunków płyty ustroju nośnego WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyta ustroju nośnego WS 25 SL
 • Kablami 19L15.7 (Rvk 1860MPa) WS 25 SL- rury osłonowe
 • Zasypaniem przestrzeni za przyczółkami gruntem niespoistym
 • Montażem prefabrykatów przepustów skrzynkowych P/PZ 50 SL
 • Zakotwieniami czynnymi kabli 19L15.7 (Rvk 1860MPa) WS 25 SL
 • Rozbiórką nawierzchni betonowej 536+558-536+950 L
 • Rozbiórką podbudowy tłuczniowej 536+558-536+950 L