logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 19.03.2018r. do 25.03.2018r.

W okresie od 19.03.2018r. do 25.03.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Plantowaniem skarp TG str L
 • Wykopem rowu Tg str L
 • Budową nasypu TG 533+950 do 534+100
 • Montażem przepustów GRP
 • Posadowieniem studni D16.1, D16.2, SW22.2, D23a, P23a.1
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Wykonaniem wylotu W16
 • Posadowieniem wpustu
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ44 NL
 • Deskowaniem i betonowaniem skrzydła wlotu PZ44 NL
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ45 NL
 • Deskowaniem i betonowaniem płyty dennej PZ45 NL
 • Montażem paneli muru oporowego WS21 ściana N1
 • Zasypką muru oporowego WS21
 • Zasypką przyczółka MS16 p.B
 • Montażem schodów skarpowych obiektu Ms-12 i Md-12a
 • Betonowaniem kap na murze oporowym M4.1 Ws-15
 • Montażem kotew pod ekrany akustyczne na murze M4.4 Ws-15
 • Montażem zbrojenia oczepu na murze oporowym M4.3 Ws-15
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepu na murze oporowym M4.2 Ws-15
 • Zbrojeniem ustroju nośnego przęsła 2-4 segment skrajny Wd-17
 • Betonowaniem ustroju nośnego segment skrajny Wd-17
 • Demontażem deskowania i rusztowania ustroju nośnego segment środkowy przęsła 1-4 Wd-17
 • Wykonaniem powłoki z żywic na kapach chodnikowych Ms-20 nitka prawa
 • Montażem barier energochłonnych na prawej nitce obiektu Ms-20
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem ścianki zaplecznej podpora B nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem pali pod oczep Ws-21
 • Zbrojeniem ścianki zaplecznej podpory A nitki prawej Ws-21
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej podpory A nitki prawej Ws-21
 • Zbrojeniem ustroju nośnego segment środkowy przęsła 1-3 Wd-23
 • Deskowaniem ustroju nośnego przęsła 1-3 Wd-23
 • Nasypem - wjazd na drodze powiatowej
 • Nasypem - wjazd na DD09A
 • Profilowaniem skarp, rowu i poboczy na DD09 0+300-0+400
 • Profilowaniem skarp, rowu i poboczy na DD08 3+100-3+350
 • Nasypem na poboczu DD12 1+300-2+000
 • Humusowaniem skarp 530+060-530+800L
 • Humusowaniem skarp DD9
 • Przygotowaniem podłoża pod materac Nagaszewo
 • Podłożem ulepszonym z MN 25cm 541+200 - 541+350
 • Podłożem pod C5/6 i GWN 541+350 - 541+900
 • Wykonaniem rowu 539+300 - 540+000
 • Wykonaniem materaca 540+650 - 540+730
 • Montażem schodów WS 25
 • Montażem zbrojenia PZ50 płyta zespalająca SL
 • Demontażem kabli ziemnych
 • ZB 15 - Rozkładanie bentomaty dno zbiornika
 • ZB 15 - Zbrojenie płyty dolnej
 • ZB 23 - Wykop z odwozem
 • Stawianiem słupów
 • Łączeniem słupów
 • Montażem fundamentów
 • Wciąganiem kabla
 • Montażem wysięgników+opraw
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Sp19.1-Os19.1
 • Posadowieniem studni D16, D17, D23.6
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Sp16.1-Os16.1
 • Posadowieniem wylotu W17, W23a, W17.1, W23a.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D17-W17
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 D23a-W23a
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 D22.5-SW22.2
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 przykanaliki
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 D17-W17.1
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych
 • Betonem asfaltowy AC 16W PmB 25/55-60, warstwa wiążąca grub. 8 cm:  dojazdy do MS-20
 • Warstwą ścieralną nawierzchni z SMA 11 PmB 45/80-65, grubości 4 cm:  MS-20, dojazdy do MS-20
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu na objeździe tymczasowym WD-25B         
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: TG 540+660 - 540+730 str. L
 • Izolacją ustroju niosącego z papy zgrzewalnej MS 22 SL
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • Budową geomateraca gr 50cm