logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 19.06.2017r. do 25.06.2017r.

W okresie od 19.06.2017r. do 25.06.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem zespołów podczyszczających: OS26.1, SP26.1; OS20a.1, SP20a.1
 • Regulacją wpustów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN500 na odc. D20a.2 - D20a.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN600 na odc. D26.4 - OS26.1
 • Montażem studni D20a.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN200
 • Kolumnami Jet Grouting
 • Układaniem nawierzchni betonowej C35/45
 • Budową studni SKR-2 Multimedia
 • Budową kanalizacji z rur 2x RHDPEp 110/6,3 - Multimedia
 • Budową kanalizacji z rur 2x RHDPEp 110/10 przewiert - Multimedia
 • Budową słupa ŻB 8,5 podwójnego - Multimedia
 • Budową kabla XZTKMXpw 5x4x0,5 w kanalizacji - Multimedia
 • Budową kabla XOTKtd 8J - Multimedia
 • Budową studni SKR-2 - Orange
 • Budową kanalizacji z rur 2x RHDPEp 110/6,3 - Orange
 • Budową kanalizacji z rur 2x RHDPEp 110/10 przewiert Orange
 • Budową słupa ŻB 8,5 podwójnego Orange
 • Budową kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 w kanalizacji - Orange
 • Przebudową rowu T-92
 • ZB-25. Betonowanie skarp. Beton C25/30
 • ZB-14. Betonowanie płyty. Beton C25/30.
 • ZB-13. Zbrojenie płyty
 • ZB-20. Zbrojenie płyty
 • ZB-27. Ścianki szczelne Larssena
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 539+950 – 540+200; TG 542+600-545+200 str. L
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: DD11 km 5+160 – 5+344, DD13 km 0+000-0+200
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm: DD11 km 4+640-5+5+070
 • Odhumusowaniem na S-8 w kmn 531+050-531+200
 • Nasypem na S-8 w km 531+050-531+800
 • Nasypem na łącznicy 4.4 w km  0+100-0+200
 • Podbudową zasadniczą C8/10 w km 532+800-533+400 str.L
 • Nasypem na S-8 w km 536+250-536+440
 • Wywozem urobku z Jet-grouting w km 534+100
 • Murami oporowymi MS-12 i MD-12A
 • Zasypką MS-12 pod płytę przejściową pod C
 • Wykonaniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe PZ37a
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyt przejściowych PZ37A
 • Wykonaniem betonu ochronnego izolacji PZ45a
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty dennej PZ44A strona prawa
 • Montażem ściany muru oporowego E1, W1 poziom 4 obiekt WD18a
 • Montażem desek gzymsowych na obiekcie Ms-12
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe na podporze C nitka lewa
 • Deskowaniem i zbrojeniem płyty przejściowej podpory C nitka lewa MS-12
 • Betonowaniem płyty przejściowej podpory C nitka lewa MS-12
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie nitka lewa i prawa Ms-12
 • Betonowaniem kap chodnikowych MS-12 nitka prawa
 • Deskowaniem i rusztowaniem pochylni lewej Kp-14
 • Montażem krawężnika na obiekcie nitka lewa Ws-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem dylatacji modułowych nitki lewej i prawej na podporze A Ws-15
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowym M 4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem ścianki zaplecznej podpory B nitka prawa Ms-16
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej MS-16 podpora B n lewa
 • Sprężeniem ustroju nośnego MS-16 n prawa
 • Rozbiórką deskowania ustroju nośnego MS-16 n prawa
 • Zbrojeniem słupów podpory 3 WD-17
 • Betonowaniem słupów podpory 3 WD-17 - 5 szt
 • Deskowaniem słupów podpory nr 3 WD-17 - 5szt
 • Montażem deski gzymsowej na UN nitki prawej Ws-18
 • Deskowaniem ławy podpory B nitka prawa WS-21
 • Zbrojeniem ławy podpory B nitka prawa WS-21 +wytyki przyczółka
 • Zbrojeniem i deskowaniem podpory 1 - segment środkowy WD-23
 • Betonowaniem podpory 1 - segment środkowy WD-23
 • Zbrojeniem i deskowaniem podpory nr 3 - segmenty skrajne WD-23
 • Betonowaniem podpory nr 3 - segment od Ostrowii WD-23
 • Betonowaniem podpory nr 3 - segment od Wyszkowa WD-23
 • Izolacją ławy nr 1 i 4  WD-23
 • Izolacją płyty przejściowej podpory C MS-12 nitka lewa
 • Wklejeniem kotew pod balustrady na obiekcie MD-20A
 • Budową linii nN kablowej YAKXS 4x240mm2
 • Zasypywaniem rowów kablowych
 • Hermetycznym wstrzymaniem przepływu na g/w DN250, prace spawalnicze-2 dennice, demontaż starego gazociągu
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem 100/50 kN : TG km 544+668 - 544+758,  544+840 - 544+892 L
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,  DD12, DD8a
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych,  DD16 0+530 - 1+024
 • Betonem asfaltowy AC 16W 35/50, warstwa grub. 6 cm  - warstwa wiążąca:  DD16 0+530 - 1+024
 • Betonem asfaltowy AC 16W 50/70, warstwa grub. 8 cm  - warstwa wiążąca:  DD12 0+980 - 1+884
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: DD16- km 0+100 - 0+425, DD16 5+260-5+670  
 • Warstwą podbudowy z betonu asfaltowego gr.8cm: DD11 2+195 - 2+895
 • Warstwą wiążącą z betonu asfaltowego gr.8cm: D8a 0+350 - 0+750
 • Betonem podpór w deskowaniu WS 25 SP oś A ścianka zapleczna
 • Schodami roboczymi WD 25A
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem - płyta denna oraz fundamenty murów oporowych P/PZ-45