logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 20.03.2017r. do 26.03.2017r.

W okresie od 20.03.2017r. do 26.03.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • ZB-23 wykonywanie mikropali
 • Nasypem na DD 08 w km 2+500-2+620
 • Nasypem na S-8 w km 532+750-533+000
 • Nasypem na S-8 w km 530+800-531+200
 • Nasypem na łącznicy 4.4 w km 0+100-0+250
 • Podbudową pomocniczą C5/6 w km 536+250-536+430
 • GWN na DD 11 w km 4+220-4+650,oraz  w km 1+100-1+180 oraz w km 3+100-3+180
 • GWN na DD 10 w km  w km 0+960-1+100
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 na odc. D23.3 - D23.5
 • Posadowieniem studni SW24.1, D1.1490, D23.4, D23.5
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 na odc. SW24.1-SW24.2
 • Wykonaniem podsypki pod rury DN 2200
 • Regulacją wpustów
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Rozbiórką ogrodzenia przy barze "Orchidea"
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ31a
 • Betonem ochronnym izolacji płyt przejściowych Pz53a
 • Betonowaniem płyty dennej PZ45a str, P
 • Zbrojeniem i betonowaniem skrzydła wlotu Pz43 str.P
 • Betonem wyrównawczym pod płyty przejściowe Pz39
 • Betonem wyrównawczym pod płyty przejściowe Pz31a
 • Zbrojeniem i betonowaniem płyty zespalającej Pz41
 • Zbrojeniem i betonowaniem płyt przejściowych Pz49
 • Zasypką przyczółków MS12
 • Zasypką przyczółków WS18
 • Murem oporowym obiektu WS15 ściana 4.1 i 4.4
 • Wykopem pod ławy fundamentowe WD17
 • Deskowaniem wsporników UN nitki prawej Ms-12
 • Deskowaniem wsporników UN nitki lewej Ms-12
 • Zbrojeniem płyty ustroju nitki prawej MS-12
 • Betonowaniem UN nitki prawej MS-12
 • Zbrojeniem poprzecznicy A MS-12 nitka lewa
 • Zbrojeniem poprzecznicy B MS-12 nitka lewa
 • Montażem rusztowania i deskowania schodów KP-14 strona lewa
 • Demontażem deskowania UN nitka lewa WS-15
 • Dozbrojeniem bloków kotwiących nitki lewej obiektu WS-15
 • Deskowaniem bloków kotwiących nitki lewej obiektu WS-15
 • Betonowaniem bloków kotwiących nitki lewej obiektu WS-15
 • Demontażem deskowania UN nitki lewej MS-16
 • Deskowaniem gzymsów WS-18
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej pod A MD-20A
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej pod A MD-20A
 • Demontażem deskowania ścianki zaplecznej pod  B MD-20A
 • Wykonaniem izolacji z papy chodnikowej na kapach chodnik MD-20A
 • Deskowaniem gzymsów na skrzydłach  podp A MD-12A
 • Wykonaniem nasypu z dokopu – km 537+740 - 537+780P, 541+000 - 541+200P, 540+287 - 540+583P; DD 16 km – km 0+900-1+000
 • Wykonaniem plantowania terenów płaskich DD16 3+300 – 3+700
 • Wykonaniem podbudowy z betonu C5/6: km 538+076 – 538+525P
 • Wykonaniem podbudowy z betonu C5/6: km 539+005 – 539+400P
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk
 • Budową studni SKO-4G
 • Budową kanalizacji 4x RHDPEp 110/10 przewiert
 • Budową kanalizacji 2x RHDPEp 110/10 przewiert
 • Budową studni SKR-2
 • Budową rurociągu 2x RHDPE 40mm
 • Budową rurociągu 1x RHDPE 110/10
 • Założeniem rur ochronnych RHDPE 110/6,3mm
 • Założeniem rur ochronnych RHDPEk 110
 • Budową kanalizacji 2x RHDPEp 110/6,3
 • Usunięciem warstwy humusu: TG 541+600 - 541+700 P
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem na nasyp: DD16  4+690 - 4+760 P,  DD16 4+850 - 4+980 P, DD16 5+130 - 5+150 L; TG 539+100 - 539+400 str. P
 • Nasypem z wykopu:   TG 539+100 - 539+400 str. P
 • Plantowaniem skarp: DD16  4+690 - 4+740 P,  DD16 4+880 - 4+980 P
 • Plantowaniem poboczy: DD16  4+690 - 4+740 P,  DD16 4+880 - 4+980 P
 • Montażem zbrojenia PZ-50, MS-20b
 • Kablami sprężającymi zespolonymi WS-25 strona prawa
 • Nasypem z dokopu:  DD13  0+882 - 0+965
 • Nasypem z dokopu:  zasypka PZ-43, PZ-44
 • Podłożem ulepszonym, MN - mieszanka niezwiązana gr. 25 cm:  TG 540+412 - 540+583 str. P
 • Demontażem szalunków  WS-25
 • Betonem klasy C25/30 (B30 ) PZ-50A
 • Betonem klasy C8/10 (B10)  PZ-50A
 • Podbudową pomocniczą z mieszanki związanej C5/6:  TG 539+440 - 539+646 str. P
 • Betonem ustroju niosącego układany w deskowaniu WS-25
 • Betonem fundamentów w deskowaniu PZ-50
 • Nasypem z dokopu:  TG km   541+500-541+800 str. P