logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 23.04.2018r. do 29.04.2018r.

W okresie od 23.04.2018r. do 29.04.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Przebudową rowu R-4(km 539+800)
 • Wylotem drenażu Z12
 • Wylotem drenażu Z13
 • Przebudową Rzeki Tuchełka (km 540+914)
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45, gr. 28cm od 543+960 j .lewa do 541+357 j. lewa
 • Betonowaniem słupków pod ogrodzenia
 • Kopaniem rowu pod ogrodzenia
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C8/10 gr 20cm
 • Budową nasypu z hałdy TG 533+920 do 534+220 P+L
 • Budową nasypu z hałdy L4.2 i L4.3
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • Montażem ścieków skarpowych wraz z umocnieniem dna i skarp w rejonie wylotu przykanalika
 • Mieszaniem i wywozem popiołów z MOP na nasyp
 • Profilowaniem skarp, rowu, pobocza i terenu płaskiego S8 533+000-533+500 P
 • Wykonaniem barier energochłonnych H1/W4/A na S8 km 531+000-531+600 L; 532+800-533+030 L; 534+450-534+750 L; 534+500-534+750 P
 • Wykonaniem barier energochłonnych H1/W3/A na S8 km 532+030-533+400 L; 533+100-533+400 P;
  534+330-534+450 L; 534+380-534+500 P
 • Wykonaniem barier energochłonnych N2/W3/A na drogach dojazdowych
 • Wykonaniem barier energochłonnych N2/W4/A na drogach dojazdowych
 • Wykonaniem barier energochłonnych N2/W2/A na drogach dojazdowych
 • Wykonaniem barier energochłonnych H1/W4/A na drogach dojazdowych
 • Posadowieniem studni Sp14a,
 • Montażem separatorów i osadników
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
 • Regulacją wpustów
 • Rozbiórką nawierzchnia DK 50 obiekt  WD25B
 • Rozbiórką barier ścieków itd.. DK 50 obiekt  WD25B
 • Wykopem w gruncie niespoistym obiekt  WD25B
 • Zapewnieniem wszystkich elementów niezbędnych do czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem, sygnalizacją świetlną, przejazdami - objazd tymczasowy - wykonanie WD 25B
 • Montażem wpustów WS 25 SL
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm km 536+880 - 537+440 str. L; 538+400-539+150 str. L; 539+200 - 539+420
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 20 cm 539+150 -539+200 str. L
 • Wykonaniem nasypu z dokopu - 537+100 - 537+440
 • Wykonaniem warstwy przeciwspadku nawierzchni na UN Md-12a
 • Wykonaniem antykorozji na powierzchni betonowej konstrukcji nośnej Md-12a i Ms-12
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepów na murze oporowym M 4.3 Ws-15
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod oczep na murze M4.2 i M4.3
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych muru M4.1 i M4.4 Ws-15
 • Montażem zbrojenia oczepów muru M4.2 i M4.3 Ws-15
 • Montażem dylatacji modułowych na nitce lewej i prawej Ms-16
 • Zbrojeniem UN segment skrajny od Wyszkowa Wd-17
 • Umocnieniem skarp stożka na podporze D Wd-19
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpora A i B nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem płyt przejściowych na podporze A i B nitki lewej Ms-20
 • Montażem zbrojenia kap chodnikowych na lewej nitce UN Ms-20
 • Betonowaniem oczepów na murze S-1 Ws-21
 • Zbrojeniem oczepów na murze S-1 Ws-21
 • Zbrojeniem ścianki zaplecznej na podporze A nitki lewej Ws-21
 • Zbrojeniem kap chodnikowych na nitce lewej i prawej Ws-21
 • Montażem deski gzymsowej na  UN Ws-21
 • Montażem rusztowania pod UN segment skrajny przęsło 2-3 Wd-23
 • Umocnieniem wylotu przejść dla zwierząt
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowanie płyty zespalającej nitka lewa Pz-39
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe nitka lewa Pz-39
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem płyt przejściowych na nitce lewej Pz-39
 • Wykonaniem izolacji na nitce lewej Pz-39
 • Demontażem deskowania i wykonaniem izolacji cienkiej na skrzydełkach wylotu Pz-45
 • Montażem balustrad na Pz
 • Betonowaniem płyty na skarpach Zb-15
 • Zbrojeniem płyty dennej Zb-23
 • Zbrojeniem płyty dennej Zb-22
 • Deskowaniem i betonowaniem płyty dennej Zb-23
 • Montażem bentomaty Zb-22
 • Zasypką przyczółka B obiektu MS20 pod płyty przejściowe
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem płyty zespalającej PZ39 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe PZ39 NL
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ39 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ39 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy ochronnej izolacji PZ39 NL
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ45 NL
 • Montażem murów oporowych WS15 ściana 4.2
 • Profilowaniem skarp i pobocza S8 532+500-532+800 L
 • Budową i profilowaniem nasypu na poboczu S8 531+200-531+600 L
 • Umocnieniem pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm S8 531+000-531+600 L
 • Umocnieniem pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm S8 532+800-533+480 L
 • Budową nasypu pobocze S8 531+600-531+700 L
 • Kopaniem trasy kablowej - Nagoszewo
 • Montażem fundamentu
 • Stawianiem słupów
 • Plantowaniem skarp nasypu TG str L
 • Wykopem rowu Tg str L
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem TG i L4.2, L4.3
 • Plantowaniem pasa dzielącego
 • Humusowaniem skarp i terenów płaskich:    535+650 - 536+350 L,  539+600 - 539+800 L
 • Warstwą wiążącą AC16W, asfalt drogowy 35/50, gr. 6 cm: objazd tymczasowy WD-25B, DD08 + 2 zatoki autobusowe, DG440116W
 • Warstwą ścieralną AC11S, asfalt drogowy 50/70, grub. 4 cm:  DG 440116W 0+000-0+143
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp: 536+670 - 536+720 L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:   537+400 - 537+600 L,  
 • 540+575 - 540+660 L
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Przestawieniem wpustów
 • Montażem pływaków
 • Uzbrojeniem osadnika i separatora
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 Os14a.1-Sp14a.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 Sp14a.1-D14a.1
 • Posadowieniem studni D14a.1, D14a.2
 • Posadowieniem wylotu W14a.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 D14a.1-W14a.1
 • Demontażem igłofiltrów
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 D14a.2-Os14a.1