logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 24.04.2017r. do 30.04.2017r.

W okresie od 24.04.2017r. do 30.04.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Dokończeniem zbieracza nr 11
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianek zaplecznych podpory A i C Ms-12
 • Montażem krawężnika mostowego Md-12a
 • Demontażem podparcia belek głównych UN Ms-12 nitka prawa
 • Betonowaniem schodów strona lewa Kp-14
 • Montażem dylatacji modułowych w osi A Ws-15
 • Wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi nitka prawa Ws-15
 • Montażem rusztowania UN nitki prawej Ms-16
 • Montażem deskowania UN nitki prawej Ms-16
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe Md-20a
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty przejściowej przy podporze A Md-20a
 • Betonowaniem płyty przejściowej przy podporze A Md-20a
 • Montażem murów oporowych wraz z zasypką Md-20a
 • Zbrojeniem płyty zespalającej Pz-49a
 • Zbrojeniem płyty zespalającej Pz-47a
 • Zbrojeniem płyty zespalającej Pz-39a
 • Betonowaniem płyty zespalającej Pz-49a
 • Betonowaniem płyty zespalającej Pz-47a
 • Zbrojeniem skrzydeł wlotu Pz-45a
 • Deskowaniem i betonowaniem skrzydeł wlotu Pz-45a
 • Montażem prefabrykatów Pz-43a
 • Betonowaniem dylatacji modułowej i gzymsów w osi A Md-12a
 • Wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na UN Md-20a
 • Deskowaniem i zbrojeniem gzymsów i dylatacji przy podporze A WD-19
 • Nasypem na S-8 w km 536+250-536+440
 • Nasypem na S-8 w km 533+250-533+600
 • Betonem nawierzchniowy na S-8 w km 529+470-531+000
 • GWN na S-8 w km 533+000-533+100
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 08 a w km 0+350-0+744
 • Wykonaniem przepustów
 • Posadowieniem studni D21.1, OS21.1, Sep21.1, Do16.7, D1.951, D1.952
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Posadowieniem wpustu
 • Regulacją wpustów
 • Budową rurociągu kablowego z rur 4x RHDPEk 110
 • Budową studni SKO-4G
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 300 Do12.5 - Do12.4
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Odhumusowaniem  grubość zmienna na TG km 544+500 – 545+000 L
 • Nasypem z dokopu: TG km 538+400 - 540+300 P, 540+450 – 540 +580 P  
 • Nasypem z dokopu: DD13 3+650 - 3+940, DD14 1+450 - 1+750, DD15 0+025 - 0+300, DD16 0+100 - 0+700
 • Podbudową pomocniczą z betonu C5/6,  TG str. Prawa: 538+380 - 538+450, 539+367 - 539+440, 539+766 - 539+836, 540+290 - 540+440, 541+000 - 541+200, 541+750 - 541+820
 • Podbudową z kruszywa łamanego gr 20 cm na DD16:  4+006 – 4+250,  4+413 – 4+460
 • Podbudową bitumiczną 8 cm KR 3-4 na DD16:  2+720 – 3+050,  3+700 – 3+958
 • Warstwą wiążącą 6 cm KR 3-4 na DD16:  2+720 – 3+060,  3+700 – 3+958
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem płyty zespalającej  MS 20C
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem płyt przejściowych MS 20B
 • Konstrukcją oporową WS 25 SP
 • Betonem klasy C8/10 (B10) MS 20D
 • Izolacją ustroju niosącego z papy zgrzewalnej WD 25A
 • Prefabrykatami betonowymi MS 20D
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów MS 20C
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitumicznych:  DD16 2+720 - 3+050, DD16 4+000 - 4+310
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych:  DD16 2+720 - 3+050,   DD16 4+002 - 4+475
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem 100/50 kN:  TG 544+835 - 544+845 (w.11), TG 544+833 - 544+848 (w.10)
 • Podbudową AC22P, beton asfaltowy 35/50, gr. 8 cm:   DD16 4+002 - 4+312, 4+410 - 4+468
 • Plantowaniem skarp DD16 2+850 - 2+950, DD16 3+680 - 3+880 L
 • Plantowaniem poboczy DD16 2+850 - 2+950, DD16 3+680 - 3+880 L
 • Warstwą wiążącą AC16W, beton asfaltowy 35/50, gr. 6 cm:   DD16 4+001 - 4+475
 • Zdjęciem warstwy humusu:  TG 544+000 - 544+150 str. L
 • Montażem fundamentów