logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 24.07.2017r. do 30.07.2017r.

W okresie od 24.07.2017r. do 30.07.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • ZB 13 - zbrojenie skarp
 • ZB 12 - zbrojenie płyty
 • ZB 21A - Wykop z odwozem
 • ZB 14 - Beton C 25/30 na skarpy
 • ZB 27 - Beton C 8/10 pod dno zbiornika
 • Zabudową kratek ściekowych w km 353+000 do 537+000
 • Kolumnami Jet Grouting
 • Obróbką studzienek
 • Montażem rur GRP DN 1800
 • Montażem osadnika i separatora (OS12.1 i SP12.1, OS21c.1 i Sep 21c.1)
 • Regulacją wpustów żeliwnych w ciekach betonowych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN800 ZB12.1, 14.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN400 ZB21c.1
 • Budową przepustu kablowego
 • Kopaniem rowów kablowych
 • Układaniem kabli SN 3x1xXRUHAKXS 120mm2
 • Budową nasypu na WD 17
 • Wywozem urobku z Jet grouting
 • Magazynowaniem piasku w pasie dzielącym przy S-8 w km 529+700-530+600
 • Budową nasypu na łącznicy 4.2 w km 0+100-0+200
 • Nasypem na poboczach DD 08 w km 1+011-1+500 str.L i P
 • Poboczem z kruszywa łamanego na S-8 w km 529+900-532+400 str.P
 • Magazynowaniem piasku w km 532+100
 • Nasypem z dokopu TG 540+580-541+000 str P; TG 543+600 – 544+120; TG 544+662 – 545+250
 • Nasypem z wykopu TG 543+600 – 544+120; TG 544+662 – 545+25
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego TG 544+444 – 544+662
 • Rozbiórką starej nawierzchni asfaltowej S8 w km 537+300-537+700
 • Rozbiórką nawierzchni z kostki kamiennej TG 537+300 - 538+500
 • Rozbiórką  nawierzchni betonowej TG 537+300 - 538+500
 • Rozbiórką podbudowy  tłuczniowej TG 537+300 - 538+500
 • Wykopem TG 544+662 – 545+150
 • WS 25 szalowanie i zbrojenie przyczółka oś A
 • WS 25 betonowanie przyczółka oś A
 • PZ 45B betonowanie wlotu
 • WS 25 izolacja cięta ława oś B
 • DD13:  zasypka przepustu PZ-44a,  w. 7 i 8
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ35
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ35
 • Szalowaniem i betonem niekonstrukcyjnym pod płyty przejściowe PZ44a
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ44a
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ44a
 • Montażem prefabrykatów Pz-35
 • Betonowaniem ław pod mury oporowe WD17 oś 5 od str Ostrowi
 • Montażem murów oporowych wraz z zasypką
 • Zasypką i montażem murów oporowych Ws-15 ściana 4.1
 • Wykopem pod ławę fundamentowa podpora A Ws-21
 • Rozkopem DK8 pod wykonanie umocnienia fundamentów Ms-20
 • Wykonaniem ścieku przykrawężnikowego Ms-12 prawa nitka
 • Wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego Ms-12 lewa nitka
 • Deskowaniem i rusztowaniem schodów strona prawa Kp-14
 • Zbrojeniem oczepu mur 4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem oczepu muru 4.1 Ws-15
 • Betonowaniem oczepu mur 4.1
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej pod mury oporowe 4.1 Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej na nitce lewej i prawej Ws-15
 • Demontażem rusztowania pod UN nitki prawej Ms-16
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej podpory A nitka prawa Ms-16
 • Deskowaniem UN segment skrajny 3 przęsło 4-5 Wd-17
 • Izolacją cienką góry ław fundamentowych podpory 1 i 5 Wd-17
 • Montażem krawężnika na skrzydełkach Wd-19
 • Montażem zbrojenia kap na skrzydełkach Wd-19
 • Betonowaniem kap chodnikowych na skrzydełkach
 • Betonowaniem ław pod krawężnik zanikajacyWd-19
 • Montażem ścianki szczelnej ława podpora B nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem i deskowaniem przyczółka podpory B nitki prawej Ws-21
 • Montażem ścianki szczelnej podpora A nitka prawa Ws-21
 • Demontażem ścianki szczelnej podpory B nitki prawej Ws-21
 • Wykopem pod ławę fundamentową podpory A nitki prawej Ws-21
 • Wykonaniem korka pod ławę fundamentową podpora A nitka prawa Ws-21
 • Betonowaniem filarów nr 1,2,3 na ławie nr 3 segment skrajny Wd-23
 • Izolacją cienką ławy fundamentowej nr 3 Wd-23
 • Zasypką ławy fundamentowej podpory 3 Wd-23
 • Deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych podpory 4 Wd-23
 • Wykonaniem bariery H1/W3/A
 • Wykonaniem bariery H1/W4/A
 • Zapłukaniem instalacji igłofiltrów
 • Demontażem kabli ziemnych
 • Demontażem słupa linii napowietrznej
 • Demontażem sieci napowietrznej