logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.09.2017r. do 01.10.2017r.

W okresie od 25.09.2017r. do 01.10.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Montażem wpustów deszczowych
 • Wykonaniem kanału GRP DN 200
 • Montażem separatora SP22.1
 • Montażem studni D22.3
 • Wykonaniem kanału GRP DN 600
 • Regulacją wpustów deszczowych
 • Montażem studni Do8.6
 • Wykonaniem kanału GRP DN300
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45,gr. 28cm - od 545+449 do 545+582 prawa
 • ZB 16 - wykonanie mikropali
 • ZB 18 - mikroniwelacia dna zbiornika
 • ZB 19 - Beton C25/30 skarpy zbiornika
 • ZB 21A - Beton C25/30 płyta zbiornika
 • ZB 24 - wykop z odwozem
 • Budową nasypu z dowozu/dokopu s L 531+000 do 533+000
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 15 cm
 • Wykopem 531+250 do 531+500
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem 531+000-531+150
 • Budową geomateraca 534+005 do 534+180
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ31 NL
 • Zbrojeniem płyty dennej PZ33 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyty dennej PZ33 NL
 • Betonem niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe PZ31 NL
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ31 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ31 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem warstwy ochronnej izolacji PZ53
 • Montażem prefabrykatów PZ41 NP
 • Wykopem pod przepust PZ49 NL
 • Zasypką przyczółków obiektu MS16
 • Zasypką przyczółka D obiektu WS15
 • Budową murów oporowych 4.2 i 4.3 obiektu WS15
 • Montażem deskowania pochylni prawej Kp-14
 • Montażem krawężnika na murach oporowych Ws-15
 • Montażem deski gzymsowej Ws-15
 • Betonowaniem kap wewnętrznych na prawej i lewej nitce Ws-15
 • Betonowaniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpora 2 segment skrajny od Wyszkowa Wd-17
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy fundamentowej podpora 2 segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Przygotowaniem podłoża pod rusztowanie UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 4-5 Wd-17
 • Rusztowaniem pod UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 4-5 Wd-17
 • Demontażem deskowania i rusztowania UN segment skrajny od Ostrowii Wd-17
 • Zbrojeniem i deskowaniem UN nitki prawej Ms-20
 • Montażem kotew talerzowych oraz wpustów i sączków na UN nitki prawej Ms-20
 • Rusztowaniem UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 4-5 Wd-23
 • Deskowaniem UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 4-5 WD-23
 • Wykonaniem kolumn DSM pod PZ-41 NL
 • Wywozem urobku z Jet-grouting w km 534+950-534+000
 • Nasypem na DD 08 w km 2+350-2+460
 • Profilowaniem skarp i rowu na DD 08 w km 2+900-3+200 str.L i P
 • Nasypem za obiektem MS 16
 • Montażem szalunków płyty ustroju nośnego WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia płyta ustroju nośnego WS 25 SL
 • Kablami 19L15.7 (Rvk 1860MPa) WS 25 SL- rury osłonowe
 • Zasypaniem przestrzeni za przyczółkami gruntem niespoistym
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 537+400-537+780L
 • Rozbiórką nawierzchni asfaltowej – S8, str. L, km 540+800-542+600L
 • Rozbiórką nawierzchni z kostki kamiennej – km 540+600-540+900L
 • Rozbiórką nawierzchni betonowej – km 540+600-540+900L
 • Rozbiórką podbudowy z kruszywa – km 540+600-540+900
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu  544+830 - 545+375 L i P
 • Plantowaniem skarp,  544+400 - 544+750 str. P
 • Rozbiórką nawierzchni asfaltowej, gr. 20 cm.  542+600-543+600
 • Kolumnami DSM 800 obiekt PZ49
 • Montażem studni na zbieraczy Z11
 • Montażem studni na zbieraczy Z9
 • Ułożeniem rur PVC DN160 na zbieraczu Z9