logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.03.2018r. do 01.04.2018r.

W okresie od 26.03.2018r. do 01.04.2018r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45,gr. 28cm - od 532+670 do 533+155 prawa
 • Przebudową rzeki Tuchełka (km 540+914) wraz z konserwacją
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego nitka lewa Ms-12
 • Wykonaniem otworów pod kotwy ekranów przeciwolśnieniowych Ms-12  oraz Md-12a
 • Montażem kotew pod bariery energochłonne na kapach nitki lewej  i prawej Ws-15
 • Betonowaniem kap chodnikowych na murze oporowym M4.1 Ws-15
 • Deskowaniem i betonowaniem oczepu na murze oporowym M4.3 segment 2 Ws-15
 • Montażem desek gzymsowych na murze oporowym M4.2 Ws-15
 • Wykonaniem zasypek za przyczółkiem w osi B pod płyty przejściowe Ms-16
 • Montażem rur osłonowych i kolektorów odwodnieniowych pod płytami przejściowym w osi B Ms-16
 • Demontażem rusztowania i deskowania UN segment środkowy przęsła 1-4 Wd-17
 • Wykonaniem podłoża z płyt betonowych pod UN segment skrajny przęsło 1-2 Wd-17
 • Montażem rusztowania pod UN segment skrajny przęsło 1-2 Wd-17
 • Montażem schodów skarpowych Wd-18a
 • Wykonaniem izolacji na płytach przejściowych nitki lewej Ws-18
 • Deskowaniem i betonowaniem opornika pod umocnienie stożków przy podporze A Wd-19
 • Wykonaniem nawierzchni z żywic na kapach prawa nitka Ms-20
 • Zasypką za przyczółkiem A i B nitka lewa Ms-20
 • Wykonaniem iniekcji kabli sprężających UN nitki lewej Ms-20
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod oczep na murach oporowych Ws-21
 • Zbrojeniem ścianki zaplecznej podpory A i B nitki prawej Ws-21
 • Deskowaniem i betonowaniem ścianki zaplecznej podpory B nitka prawa Ws-21
 • Sprężeniem UN nitki lewej Ws-21
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowym Ws-21
 • Betonowaniem UN segment środkowy przęsła 1-4 Wd-23
 • Zbrojeniem płyt przejściowych PZ43 NL
 • Szalowaniem i betonowaniem płyt przejściowych PZ43 NL
 • Zbrojeniem skrzydła wlotu PZ45 NL
 • Zasypką muru oporowego WS21 ściana S1
 • ZB 15 - Zbrojenie płyty dolnej
 • ZB 15 - Szalowanie płyty dolnej
 • ZB 23 - Wykop z odwozem
 • Montażem słupów
 • Wykonaniem przepustów GRP
 • Profilowaniem pobocza i skarp na DD10 0+000-0+375 L
 • Profilowaniem pobocza i skarp na DD10 0+000-0+300 P
 • Nasypem pobocza na DD10 0+000-0+375 L
 • Nasypem pobocza DD10 0+000-0+300 P
 • Nasypem pobocza DD11 3+870-4+600 P i L
 • Profilowaniem skarp rowu i pobocza DD11 3+870-4+600 P
 • Posadowieniem studni D16.1, D16.2, SW22.2, D24, P24
 • Wykonaniem osadnika KPED
 • Wykonaniem wylotu W17.1.1, W16.1.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200
 • Humusowaniem skarpy 531+000-531+400L
 • Humusowaniem skarp DD10 0+000-0+350P,L
 • Rozbiórką nawierzchni asfaltowej grub. 20 cm.  536+880-537+440, 538+600-539+100
 • Wykonaniem materaca geosyntetycznego grub. 0,5m:  540+575-540+690 L
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 grub. 15cm: 544+920-545+350, 545+460-545+582
 • Wykonaniem podbudowy z mieszanki C5/6 grub. 20cm: 545+350-545+460
 • Betonem płyta zespalająca  PZ50 SL
 • Montażem zbrojenia PZ50 płyta zespalająca SL
 • Montażem zbrojenia płyta przejściowa  PZ50  SL
 • Barierami H2W2 WS 25 SL
 • Oznakowaniem poziome cienkowarstwowe 537+000 – 539+000 jezdnia prawa
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszkanki kruszywa związanego cementem C5/6 gr. 15 cm
 • Budową nasypu z hałdy
 • Plantowaniem skarp Tg
 • Demontażem kabli ziemnych
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEp 110/10 przewiertem
 • Budową kanalizacji z rur 2x 110/10 przewiertem
 • Montażem fundamentów
 • Kopaniem trasy kablowej
 • Profilowaniem skarp rowu i pobocza 3+900-4+400 L
 • Montażem ścieków skarpowych wraz z umocnieniem dnia i skarp w rejonie wylotu przykanalika
 • Profilowaniem terenów płaskich S8 534+400-534+800 P; 534+900-535+400 P
 • Mieszaniem i wywozem popiołów z MOP na nasyp S8 543+000-534+050 P i L
 • Odzyskiem piasku z rowu przy S8 534+400-534+800 P; 534+300-534+800 L
 • Przewozem piasku z profilowania skarp na poszerzenie nasypu DD11 4+430-4+600 L
 • Wykopem rowu przy zbiorniku ZB13
 • Hałdowaniem kruszywa 0/31,5 na materac S8 w. Dybki
 • Budową nasypu pobocze na DD12 0+950-1+350 L i P
 • Odhumusowaniem wjazdu na DD08 1+980 P oraz na DD11 4+270 P
 • Nasypem - wjazd na DD08 1+980 P oraz DD11 4+270 P
 • Wykonaniem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 gr. 20cm
 • Profilowaniem i zagęszczeniem nasypu TG 534+900 do 535+300
 • Wzmocnieniem nasypu geosyntetykiem
 • Posadowieniem studni D21a.1, D17.3, D23a, D17.2
 • Wykonaniem wylotu W21a.1, W23
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Sp16.1-D16.2-SW16.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 Sp21a.1-D21a.1-W21a.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 SW17.1-D17.3-Os17.1
 • Zapłukaniem igłofiltrów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 Zb1-D16.1
 • Regulacją wpustów betonowych
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 D17.2-W17.1.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 600 D17.2-W17.1.1
 • Podłożem ulepszonym z MN grub. 25cm:  541+200 - 541+350
 • Ustawieniem krawężnika bet. 100x30x15 - obróbka wpustów:  537+650 - 538+010
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu na objeździe tymczasowym WD-25B         
 • MN - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 20 cm. na objeździe tymczasowym WD-25B
 • Humusowaniem skarp: DD12 1+500-1+850 L
 • Humusowaniem skarp: DD11 3+875-4+175P
 • Nasypem z dokopu: zasypka przepustu PZ44
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: 537+270-537+400, 539+230-539+400, 541+150-541+200