logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.06.2017r. do 02.07.2017r.

W okresie od 26.06.2017r. do 02.07.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Kolumnami Jet Grouting
 • Budową studni SKO-4G
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEk
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEp 110/10mm
 • Budową kanalizacji z rur 4x RHDPEp 110/10mm przewiert
 • Budową kanalizacji z rur 2x RHDPEp 110/10 przewiert
 • Układaniem kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w kanalizacji pierwotnej - Multimedia
 • Demontażem kabli ziemnych - Orange
 • Montażem osadnika OS20.1 i separatora SP20.1
 • Montażem osadnika OS13.1 i separatora SP13.1
 • Montażem osadnika OS21b.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN500
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN800
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN1400
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN400
 • Demontażem i ponownym montażem wpustu kr 1.1419
 • Demontażem i ponownym montażem kanału GRP DN200 - kr 1.1419
 • Montażem studni D13.3, D20.1, D21b.6
 • Wykonaniem i montażem obejm INOX na kanale GRP DN1400
 • Demontażem rury DN250 wyłączonej z eksploatacji,  spawanie rury ochronnej DN400
 • Wywozem urobku z Jet-grouting w km 534+100
 • Odhumusowaniem S-8 pod platformę roboczą w km 534+000-534+030
 • Nasypem pod platformę roboczą na S-8 w km 534+000-534+030
 • Nasypem na S-8 w km 531+050-532+100
 • GWN na łącznicy 4.4 w km 0+050-0+260
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 11 w km 2+700+3+200
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 09 w km 0+000+0+400
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45,gr. 28cm
 • ZB 14 - Betonowanie płyty (część 3). Beton C25/30.
 • ZB 14 - Zbrojenie skarp.
 • ZB 13 - Zbrojenie płyty.
 • ZB 20 - Betonowanie płyty (część 1). Beton C25/30.
 • ZB 27 - Ścianka z Larssenów.
 • ZB 20A - Układanie geokraty z wypełnieniem kruszywem.
 • Betonowaniem płyty dennej PZ44a str. L
 • Szalowaniem i betonem niekonstrukcyjnym pod płyty przejściowe PZ43a
 • Zbrojeniem płyty przejściowych PZ43a
 • Betonem ochronnym izolacji PZ37a
 • Murem oporowym MS12 (panele i zasypka)
 • Zasypką fundamentów WS23 p.4
 • Wykopem, szalowaniem i betonowaniem ław muru oporowego 4.1 i 4.4 WS15
 • Montażem deski gzymsowej na skrzydle podpory A MS-12
 • Montażem deski gzymsowej na skrzydle podpory C MS-12
 • Betonowaniem kap chodnikowych MS-12 nitka lewa
 • Wykonaniem izolacji płyty pomostu MS-12
 • Zbrojeniem pochylni kładki strona lewa KP-14
 • Montażem łożysk pocylni strona lewa KP-14 (2szt)
 • Deskowaniem i zbrojeniem gzymsów podpory A nitki lewej WS-15
 • Montażem krawężnika na obiekcie nitka lewa Ws-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem dylatacji modułowych nitki lewej i prawej na podporze A Ws-15
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowym M 4.4 Ws-15
 • Deskowaniem oczepu na murze oporowym M 4.4 Ws-15
 • Rozbiórką deskowania ustroju nośnego MS-16
 • Rozbiórką deskowania ścianki zaplecznej MS-16 nitka lewa pod B
 • Zbrojeniem słupów WD-17 podpora 3
 • Betonowaniem słupów podpory nr 3 WD-17 - 5 szt
 • Deskowaniem słupów podpory nr 3 WD-17 - 5szt
 • Betonowaniem ławy pod krawężnik przy skrzydełku Wd-18a
 • Wykonaniem przeciwspadków na płycie pomostu MD-20A
 • Montażem barier ochronnych obiektu MD-20A
 • Betonowaniem ławy podpory B nitka prawa WS-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem ławy segmentu środkowego podpory 3 WD-23
 • Betonowaniem ławy segmentu środkowego podpory 3 WD-23
 • Zbrojeniem przyczółka nr 4 obiektu WD-23
 • Deskowaniem przyczółka skrajnego podpory nr 4 (segment od Wyszkowa) WD-23
 • Betonowaniem przyczółka skrajnego podpory nr 4 (segment od Wyszkowa) WD-23
 • Izolacją ławy nr 1 i 4  WD-23
 • Zbrojeniem kap chodnikowych na murze 4.4 WS-15
 • Betonowaniem oczepu na murze 4.4 12mb WS-15
 • Demontażem deskowania dylatacji podpory A nitka lewa WS-15
 • Betonowaniem ławy pod krawężnik za obiektem WD-19 podpora A i D
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: S8 km 539+000-540+200 str. L; S8 542+700-543+000; S8 543+600-543+800; S8 544+675-545+200 str. L;  DD14 – km 1+250-1+450;
 • Podbudową pomocniczą z MN C90/3 gr. 20cm: DD11 km 5+160-5+344; DD13 – km 0+000-0+200
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem - ściany muru oporowego  ustroju niosącego P/PZ-45
 • Urządzeniami jednowkładkowymi o przesuwach ±40mm WS 25 SP
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: S8 km 536+450 - 537+500 P - pobocza
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:  DD16 0+100 - 0+425,  w. 1
 • Wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:   DD16 km 5+260-5+672
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:  DD13  3+600 - 3+700,  w. 1
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:  Łącznica N5.2,  km 0+134-0+222 - w. 8, 9
 • Dokończeniem prac związanych z przebudowa linii nN napięcia węzeł Nagoszewka oraz budowa linii nN na terenie bazy GDDKiA w Ostrowi Mazowieckiej
 • Zasypywaniem rowów kablowych
 • Przebudową rzeki Tuchełki, roboty przygotowawcze, odmulenie
 • Przebudową rzeki Tuchełki, roboty przygotowawcze, kopanie nowego koryta
 • Odhumusowaniem TG
 • Montażem bariery ochronnej mostowej na obiekcie MD-20A - Bariero-poręcz BSL1,3/M/1,33 – montaż słupków, prowadnic oraz lin na konstrukcji
 • Montażem bariery ochronnej mostowej na obiekcie MD-20A - Bariera mostowa BL-6/M/1 – montaż słupków oraz dwóch lin na konstrukcji
 • Wykonaniem barier H1/W3
 • Wykonaniem barier H1/W4
 • Wykonaniem barier N1/W4
 • Wykonaniem barier N2/W3