logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 27.03.2017r. do 02.04.2017r.

W okresie od 27.03.2017r. do 02.04.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Budową studni SKO-4G
 • Budową studni SKR-2
 • Budową rurociągu 2x RHDPE 40mm
 • Budową rurociągu 2x RHDPE 110/10 - przewiert
 • Układaniem kabla XzTKMXpw  5x4x0,5
 • Układaniem kabla XzTKMXpw  5x4x0,5  w kanalizacji
 • Układaniem kanalizacji wtórnej 2xHDPE 40/3,7mm
 • Przekładaniem kabla światłowodowego
 • ZB-23 Wykonywanie mikropali
 • Nasypem na S-8 w km 530+750-531+200
 • Nasypem na S-8 w km 532+750-532+982
 • Podbudową z kruszywa łamanego na drodze lokalnej DD 08 w km 1+800-2+280
 • Dogęszczeniem nasypu na S-8 w km  533+100-533+200
 • Nasypem na S-8 w km 533+800-533+900
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 500 na odc. D22.5 - Do16.3
 • Posadowieniem studni Do16.1, Do16.2, Do16.3, D21.2, D21.3, Do17.1, Do17.2
 • Posadowieniem wpustu
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 (wpusty)
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 500 na odc. Do16.3 - Do16.4
 • Posad. studni Do16.4, SW24.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 500 Do16.4-Do16.5
 • Betonem płyty zespalającej PZ35b
 • Betonem płyt przejściowych PZ31a
 • Betonem płyty zespalającej PZ47
 • Betonem niekonstrukcyjnym PZ35b (pod płyty przejściowe)
 • Betonem niekonstrukcyjnym PZ41 (pod płyty przejściowe)
 • Betonem płyty dennej PZ45a str.L
 • Betonem skrzydła wlotu PZ45 str.P
 • Betonem płyt przejściowych PZ39
 • Zasypką przyczółków MS12
 • Zasypką przyczółków WS18
 • Zasypką przyczółków WD20a
 • Wykopem pod ławę fundamentową WD17 p.5
 • Deskowaniem gzymsów na skrzydłach  podp A MD-12A
 • Zbrojeniem gzymsów na skrzydłach podp A MD-12A
 • Deskowaniem wsporników UN nitki lewej Ms-12
 • Demontażem deskowania poprzecznicy A UN nitki prawej MS-12
 • Demontażem deskowania poprzecznicy C UN nitki prawej MS-12
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej podp A nitki prawej MS-12
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej podp C nitki prawej MS-12
 • Zbrojeniem poprzecznicy A MS-12 nitka lewa
 • Zbrojeniem poprzecznicy B MS-12 nitka lewa
 • Zbrojeniem poprzecznicy C MS-12 nitka lewa
 • Montażem rusztowania i deskowania schodów KP-14 strona lewa
 • Demontażem deskowania UN nitka lewa WS-15
 • Demontażem deskowania UN nitki lewej MS-16
 • Dozbrojeniem bloków kotwiących UN nitki lewej MS-16
 • Deskowaniem bloków kotwiących UN nitki lewej MS-16
 • Betonowaniem bloków kotwiących UN nitki lewej MS-16
 • Przygotowaniem podłoża pod rusztowanie UN nitki prawej MS-16
 • Ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe WD-18A pod A
 • Ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe WD-18A pod B
 • Zbrojeniem płyty przejściowej WD-18A pod A
 • Zbrojeniem płyty przejściowej WD-18A pod B
 • Betonowaniem gzymsów WS-18 pod B
 • Ułożeniem betonu podkładowego  pod płyty przejściowe WS-18  pod A i B strona prawa
 • Wykonaniem izolacji z papy chodnikowej na kapach chodnik WD-19
 • Wykonaniem izolacji z papy chodnikowej na kapach chodnik MD-20A
 • Deskowaniem gzymsów pod A i B MD-20A
 • Zbrojeniem gzymsów pod A i B MD-20A
 • Betonowaniem gzymsów pod A i B MD-20A
 • Wykopem pod ławę fundamentowa podpory 3 i 4 Wd-17
 • Zbrojeniem płyty UN Ms-12
 • Montażem kotew talerzowych Md-20a
 • Montażem krawężnika na UN Md-20a
 • Montażem dylatacji modułowych podpory A i B Md-20a
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów MS 20B
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem wlotów - płyty dennej MS 20C
 • Demontażem deskowania UN strona prawa WS 25
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu: TG 537+740-537+780P; TG 541+000 - 541+160; DD16 km 4+265 - 4+715 GWN; DD16 0+950-1+050
 • Wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2.5 Mpa, gr. 35 cm: DD16  km 2+150 - 2+200
 • Odhumusowaniem  gr 100 cm , km 540+710-540+730 str. L
 • Nasypem z dokopu:  zasypka PZ-44; zasypka PZ43
 • Podbudową pomocniczą z mieszanki związanej C5/6: TG 539+646-539+766,  539+830- 539+856 str.P; TG 539+856-539+960,  539+008 - 539+095 str.P
 • Podbudową pomocniczą z mieszanki związanej C5/6: TG 538+450-538+530 str.P
 • Podbudową zasadniczą - MN mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20cm: DD14 0+770-1+250