logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.05.2017r. do 04.06.2017r.

W okresie od 29.05.2017r. do 04.06.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem zbieraczy Z-14, Z14a, Z-14b
 • Kolumnami Jet Grouting
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 2200 D21.3-D21.4
 • Osadzeniem wpustów żeliwnych
 • Posadowieniem Do5.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 Do5.1-Do5.2
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 400 W5.1-Do5.1
 • Regulacją wpustów
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 200 - wpusty
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 800 SW24.1-D24.3
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C 35/45,gr. 28cm
 • ZB 13 - Beton podkładowy C 8/10
 • ZB 20 - Wykop z odwozem
 • ZB 20A - Wykop z odwozem
 • ZB 14 - Zbrojenie płyty dennej
 • ZB 26 - Zbrojenie skarp
 • ZB 25 - Beton C 25/30 dno zbiornika pierwsza część
 • Nasypem na S-8 w km 531+800-532+100
 • Nasypem na S-8 w km 533+450-533+650
 • Nasypem na łącznicy 4.1 w km 0+100-0+250
 • Odhumusowaniem S-8 w km 531+600-531+800
 • Wywozem urobku z Jet-grouting na S-8 w km 534+100-534+200
 • Profilowaniem GWN na S-8 w km 533+000-533+500
 • Nasypem na S-8 w km 536+250-536+440
 • Budową kanału technologicznego z rur 4xRHDPEk 110 km.532+470 – 533+700
 • Budową rury osłonowej 1xRHDPEp 110/6,3 541+600
 • Budową kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 w ziemi 541+600
 • Budową kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 w kanalizacji 541+600
 • Budową kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w ziemi 541+600
 • Montażem złączy 30 par 541+600
 • Montażem złączy 10 par 541+600
 • Budową słupa ŻB 8,5 m 541+600
 • Budową studni SKR-2 541+600
 • Budową rury osłonowej 1xRHDPEp 110/6,3 541+600
 • Budową kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 w ziemi 541+600
 • Budową kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 w kanalizacji 541+600
 • Budową kanału technologicznego z rur 2x RHDPep 110/10 - przewiert
 • Wykonaniem nasypu z dokopu: TG km 543+600 – 544+100 str. L, TG km 538+000-540+000L, TG km 541+000-542+200P, DD 14 km 1+350-1+450
 • Zasypką przepustu PZ 45a: DD 13 km 3+640-3+660
 • Wykonaniem podbudowy z z MN C90/3 gr. 20cm: DD 16 km 0+425-0+600, DD 15 km 0+900-1+160
 • Odhumusowaniem: TG km 542+600-543+200 str. L
 • Zbrojeniem oraz betonowaniem płyty zespalającej MS 20 A
 • Znakami pomiarowymi WD 25A
 • Betonem ustroju niosącego układanego bez deskowania WS 25 SP
 • Betonowaniem gzymsu i dylatacji modułowej na nitce lewej podpory A Ms-12
 • Betonowaniem gzymsu i dylatacji modułowej na nitce lewej podpory C Ms-12
 • Deskowaniem i zbrojeniem gzymsu na podporze C nitka lewa Ms-12
 • Montażem dylatacji modułowych Ms-12
 • Montażem krawężnika Ms-12
 • Montażem deski gzymsowej Ms-12
 • Montażem desek gzymsowych Md-12a
 • Deskowaniem pochylni KP-14 strona lewa
 • Deskowaniem i zbrojeniem ścianki zaplecznej WS-15
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej WS-15
 • Zbrojeniem ustroju nośnego MS-16 nitka prawa
 • Montażem kotew talerzowych MS-16
 • Betonowaniem słupów podpory 4 WD-17
 • Montażem deski gzymsowej na obiekcie WD-18A
 • Betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-19
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego Md-20a
 • Betonowaniem kap chodnikowych za obiektem Md-20a
 • Wykonaniem wykopu podpory B nitka prawa WS-21
 • Ułożeniem betonu podkładowego podpory 1 WD-23
 • Ułożeniem betonu podkładowego podpory 4  WD-23
 • Montażem prefabrykatów przepustu PZ44a
 • Zbrojeniem i deskowaniem skrzydła wlotu PZ43a str. P
 • Montażem paneli muru oporowego MD20a
 • Wykopem fundamentowy podpory 2 MS21
 • Betonem ochronnym izolacji PZ33a
 • Ściekiem trójkątnym monolitycznym
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp: zjazd DD17 km 0+874,62-0+882,41, zjazd DD17 0+706,36 L; TG 545+077-545+095 P; DD17 0+620 - 0+691  str. L; DD17 0+200 - 0+380  str. L
 • Wykonaniem wzmocnienia nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN : TG 545+077 - 545+095 P;  DD14, km 1+350 - 1+450
 • Wykonaniem nasypów grunt z wykopu:  TG 544+662 - 544+870 L
 • Wykonaniem podbudowy KŁSM, gr. 25 cm  -  DD15 - km 0+975,6 - 1+045,7
 • Plantowaniem poboczy: DD17  km 0+270 - 0+380 str. L
 • Nasypem z  dokopu, zasypką przepustu MS-20a