logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 30.10.2017r. do 05.11.2017r.

W okresie od 30.10.2017r. do 05.11.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem kanału GRP DN400
 • Wykonaniem kanału GRP DN600
 • Montażem studni SW23.1
 • Wykonaniem kanału GRP DN200
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Warstwą ścieralną z betonu cementowego C35/45
 • Montażem studni SW17.2
 • Regulacją włazów żeliwnych
 • ZB 17 - Rozłożenie betonu podkładowego. Beton B8/10
 • ZB 17 - Rozłożenie bentomaty
 • ZB 18 - Betonowanie płyty dennej. Beton C25/30
 • ZB 18 - Zbrojenie skarp
 • ZB 24 - Zbrojenie skarp
 • ZB 17 - Próbne obciążenie mikropali
 • Zbrojeniem i deskowaniem skrzydła wlotu PZ41 NL
 • Betonowaniem skrzydła wlotu PZ41 NL
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty zespalającej PZ37
 • Zasypką przyczółków MS20 za ściankami zaplecznymi NP.
 • Izolacją płyty przejściowej podpory A Md-12a
 • Wykonaniem warstwy ochronnej z betonu na izolacji płyty przejściowej przy podporze A Md-12a
 • Demontażem deskowania i rusztowania pochylni lewej Kp-14
 • Zbrojeniem i deskowaniem płyty przejściowej przy podporze D nitka prawa Ws-15
 • Betonowaniem płyty przejściowej przy podporze D nitka prawa Ws-15
 • Zbrojeniem i deskowaniem dylatacji przy podporze D nitka prawa Ws-15
 • Betonowaniem dylatacji przy podporze D nitka prawa Ws-15
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej na podporze B nitki prawej Ms-16
 • Deskowaniem i betonowaniem filarów na podporze 2 Wd-17
 • Zbrojeniem UN przęsło 4-5 segment skrajny od Wyszkowa Wd-17
 • Przygotowaniem podłoża z płyt betonowych pod UN nitki lewej Ms-20
 • Montażem krawężnika na UN nitka prawa Ms-20
 • Montażem kotew talerzowych na UN nitki prawa Ms-20
 • Montażem rusztowania pod UN nitki lewej Ms-20
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych podpora A nitka lewa Ms-20
 • Zbrojeniem UN nitki prawej Ws-21
 • Zbrojeniem ławy fundamentowej podpory A nitka lewa Ws-21
 • Deskowaniem ławy fundamentowej podpory A nitka lewa Ws-21
 • Izolacją cienką ławy fundamentowej podpory B nitka lewa Ws-21
 • Zbrojeniem i deskowaniem UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 4-5 Wd-23
 • Betonowaniem UN segment skrajny od Wyszkowa przęsło 3-4 Wd-23
 • Deskowaniem UN segment środkowy przęsło 3-4 Wd-23
 • Wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem C8/10, gr. 20 cm TG str. L
 • Budową nasypu z dowozu 534+120 do 534+200
 • Wykonaniem nasypu z dokopu, km 542+000-542+900L, km 539+200-540+000L
 • Wykonaniem podbudowy bitumicznej, DD11-km 5+160-5+344, DD13-km 0+000-0+300
 • Ustawieniem obrzeża betonowego 100x30x8 - DD13 - zatoki autobusowe
 • Wykonaniem chodnika z kostki betonowej gr 8 cm - DD13 - zatoki autobusowe
 • Wykonaniem wykopu,  km 542+050 - 542+200 L
 • Betonem klasy C30/37 - korpusy MS 22 SL
 • Montażem zbrojenia  korpusy MS 22 SL
 • Demontażem szalunków - ustrój nośny WS 25 SL
 • Montażem zbrojenia ścianka zapleczna WS 25
 • Konstrukcjami oporowymi z gruntu zbrojeniowego WS 25 SL
 • Rozbiórką drogi gminnej 440116W w km 0+000-0+142
 • Zasypką przepustu PZ-37
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 08 w km 2+300-2+455
 • Podbudową z kruszywa łamanego na DD 08 w km 2+600-2+700
 • MN - mieszanka niezwiązana o CBR>35%, k≥8 m/d, UF6, SE ≥ 40, gr. 25 cm.
 • Wykonaniem wykopów z przeznaczeniem w nasyp:   544+050 - 544+200 L
 • Wykonaniem nasypów - grunt z wykopu:    544+050 - 544+200 L
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego MN gr. 15 cm: DD13 zatoki km 2+250 L, km 2+340 P
 • Wykonaniem nasypów - grunt z dokopu:     545+350-545+450 L
 • Humusowaniem skarp: 538+250 - 538+420 P
 • Humusowaniem skarp: DD15 0+700-0+980 L
 • Wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego MN gr. 20 cm: DD13 km 0+003-0+300,
 • MN - mieszanka niezwiązana o CBR>35%, k≥8 m/d, UF6, SE ≥ 40, gr. 40 cm. W km 545+375 - 545+460
 • Oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych niebitum.: DD11 5+160 - 5+344, DD13 0+000-0+300