logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Poręba - Ostrów

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 31.07.2017r. do 06.08.2017r.

W okresie od 31.07.2017r. do 06.08.2017r. Wykonawca robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem bariery H1/W4/A
 • Magazynowaniem piasku w km 532+100
 • Magazynowaniem piasku w pasie dzielącym w km 530+400-530+800 str.L
 • Nasypem nad przepustem PZ-35 w km 532+980-533+010
 • Nasypem w pasie dzielącym w km 533+000-533+400
 • Nasypem na DD 08 w km 2+520-2+620
 • Wywozem urobku z Jet-grouting
 • Profilowaniem skarpy i rowu na S-8 w km 530+400-530+900 str.P i 531+200-531+400 str.P
 • Nasypem na poboczach na DD 11 w km 0+000-0+200 str.L i P
 • Montażem studni D23.1
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN300 na kanale D23
 • Montażem obejm INOX na kanale z rur GRP DN1800
 • Zasypywaniem kanału z rur GRP DN1800
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN200
 • Wykonaniem kanału z rur GRP DN 500 SW20.1-D20.4
 • Regulacją wpustów żeliwnych
 • Montażem włazów (osadniki, separatory i pompownie)
 • Wykonaniem wykopu pod kanał GRP dn1600
 • Wykonaniem szalunków dla podbudowy betonowej pod kanał GRP dn1600
 • Podsypką, obsypką, zasypką rury ochronnej DN400 oraz rury przewodowej DN250. Badania zagęszczenia.  
 • Montażem barier energochłonnych na obiektach WS-18 oraz MS-12
 • Zbrojeniem płyty zespalającej PZ44a
 • Betonowaniem płyty zespalającej PZ44a
 • Betonem ochronny izolacji PZ35
 • Murem oporowy WS15 ściana 4.2 i 4.3
 • Murem oporowy WD17 ściana E1 i W1
 • Wykopem pod fundament MS20 p.B
 • Izolacją styków prefabrykatów PZ53
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego nitki lewej Ms-12
 • Montażem barier i barieroporęczy na prawej nitce UN Ms-12
 • Wykonaniem izolacji grubej na płycie UN Md-12a
 • Zbrojeniem schodów strona prawa Kp-14
 • Betonowaniem warstwy wyrównawczej pod oczep muru 4.1
 • Betonowaniem oczepów na murze 4.1 i 4.4 Ws-15
 • Zbrojeniem oczepu na murze oporowym M4.1 Ws-15 segment 4,5,6
 • Montażem deski gzymsowej na nitce lewej i prawej obiektu Ws-15
 • Deskowaniem ścianki zaplecznej podpory A nitka prawa Ms-16
 • Betonowaniem ścianki zaplecznej podpory A nitka prawa Ms-16
 • Izolacją grubą na kapach chodnikowych nitki prawej Ms-16
 • Demontażem rusztowania podUN nitki prawej Ms-16
 • Montażem deskowania UN przęsło 3-4 Wd-17
 • Montażem krawężnika zanikającego Wd-19
 • Wykonaniem ścianki szczelnej podpory A i B nitki lewej Ms-20
 • Wykonaniem wykopu pod ławę fundamentową podpory B nitki lewej Ms-20
 • Betonowaniem korpusu podpory B nitka prawa Ws-21
 • Zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem ławy fundamentowej podpory A nitka prawa Ws-21
 • Izolacją ławy podpora 3 Wd-23
 • Zasypką ławy podpora 3 Wd-23
 • Montażem ścieku przykrawężnikowego Wd-19
 • Izolacją grubą z papy termozgrzewalnej Pz-35
 • Izolacją grubą UN nitki lewej pod kapami chodnikowymi nitki lewej  Ms-16
 • Plantowaniem skarp
 • Nasypem z dokopu TG km 543+720 - 545+250, TG km 537+850-538+100L
 • Wykonaniem wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – TG km 537+850-538+100
 • Rozbiórką podbudowy betonowej TG km537+600-536+850L
 • Rozbiórką podbudowy z kruszywa TG km 537+600-537+850L
 • WS 25 oś B str. L szalowanie przyczółka
 • WS 25 oś B str. L zbrojenie przyczółka
 • PZ 45B szalowanie, zbrojenie wylotu
 • PZ 45B betonowanie wylotu
 • ZB 12 - Beton C 25/30 - płyta zbiornika
 • ZB 13 - Zbrojenie skarp
 • ZB 19 - Szalowanie płyty zbiornika
 • ZB 20A - Szalowanie przyczółka wlotowego
 • ZB 25 - Szalowanie przyczółka wlotowego
 • ZB 27 - Beton C8/10 - skarpy zbiornika
 • ZB 27 - Próbne obciążenie mikropali
 • Wzmocnieniem nasypów geosyntetykiem o wytrzymałości 100/50 kN : 544+580-545+100
 • Podbudową z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, gr. 8 cm: DD11  3+077 - 3+190
 • Warstwą ścieralną nawierzchni z SMA 11 PmB 45/80-65, grub. 4 cm : na obiektach i dojazdach do obiektów MS12 i WS18
 • Podbudową AC 22P, beton asfaltowy 35/50, wbudowany w dwóch warstwach, gr. 18 cm na dojazdach do obiektów MS12 i WS18
 • Warstwą wiążącą AC 16W, beton asfaltowy PmB 25/55-60, gr. 8 cm na dojazdach do obiektów MS12 i WS18
 • ZB 27 - układanie bentomaty - dno zbiornika
 • ZB 27 - zbrojenie płyty zbiornika
 • Obróbką studzienek
 • Montażem i stawianiem słupów SN, przebudowa linii napowietrznej SN
 • Montażem i stawianiem słupów oświetleniowych na terenie zajazdu Orchidea